Sankcijske klauzule

Međunarodne sankcije (mjere ograničavanja) su instrument diplomatske ili gospodarske prirode kojima se nastoje promijeniti aktivnosti ili politike poput kršenja međunarodnog prava ili ljudskih prava, ili politike koje ne poštuju vladavinu prava ili demokratska načela. Iste mogu biti usmjerene protiv zemalja i vlada te određenih osoba, grupa i subjekata, izravno ili neizravno uključeni u terorističke aktivnosti, međunarodne krijumčare droga, kršenje ljudskih prava, koruptivna djela i one koji se bave aktivnostima povezanima sa širenjem oružja za masovno uništenje.

Sukladno odredbama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i Međunarodne sankcijske politike Generali Grupe uzimaju se u obzir sankcijska ograničenja koja izdaje Republika Hrvatska kao i ona što ih izdaju, kojima upravljaju i/ili koje provode:

  • Ujedinjeni narodi („UN”);
  • Europska unija („EU”);
  • Sjedinjene Američke Države (“SAD”), uglavnom putem Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a („OFAC”).

Više o ovoj temi možete saznati na sljedećem linku https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955, a želite li doznati koje sankcijske klauzule mogu biti primijenjene, pozivamo Vas da pročitate tekst u nastavku.

Sankcijska klauzula

Osiguratelj nije u obvezi pružiti pokriće osiguranja niti izvršiti ikakvo plaćanje ili pružiti bilo kakvu naknadu temeljem ovog ugovora o osiguranju u onoj mjeri u kojoj bi ga pružanje takvog pokrića, plaćanje takvog potraživanja ili pružanje takve naknade izložilo bilo kakvim sankcijama, zabrani ili ograničenju temeljem rezolucija Ujedinjenih naroda ili trgovinskih ili gospodarskih sankcija, zakona ili propisa Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država ili Republike Hrvatske.

Klauzula teritorijalnog isključenja

Osiguratelj nije u obvezi pružiti pokriće osiguranja i nema obvezu isplatiti ​​zahtjev ili bilo kakvu drugu korist u vezi s gubicima, štetama ili obvezama:
(i) koji su posljedica aktivnosti poduzetih u sankcioniranim državama/područjima ili njihovim teritorijalnim vodama, vanjskom pojasu ili isključivom gospodarskom pojasu (u odnosu na potonje, osim u slučaju prolaska bez zaustavljanja kroz sankcionirane države/područje ili vode koje su izuzete kao međunarodni plovni putevi);
(ii) koji su nastali djelovanjem vlada sankcioniranih država/područja, osoba ili subjekata koji žive u sankcioniranim državama/područjima ili koji se nalaze u sankcioniranim državama/područjima ili njihovim teritorijalnim vodama; ili
(iii) koji su posljedica aktivnosti koje izravno ili neizravno uključuju vlade sankcioniranih država/područja ili su poduzete u njihovu korist, ili izravno ili neizravno uključuju osobe ili subjekte koji žive ili se nalaze u sankcioniranim državama/područjima ili su poduzete u njihovu korist.
Međutim, ovo isključenje ne primjenjuje se na aktivnosti koje se provode ili usluge koje se pružaju radi sigurnosti i/ili zaštite u hitnim slučajevima ili ako se Osiguratelja obavijesti o povezanom riziku i Osiguratelj potvrdi pokriće tog rizika pisanim putem.

Državama/područjima iz prethodnog stavka smatraju se Iran, Sirija, Demokratska Narodna Republika Koreja, regija Krima i narodne regije Zaporožje, Herson, Donjeck i Lugansk, te Venezuela, Bjelorusija, Ruska Federacija, Afganistan i Burma (Myanmar), pri čemu se ovaj popis može u svakom trenutku izmijeniti.

Klauzula teritorijalnog isključenja kod osiguranja od odgovornosti

Osiguratelj neće obeštetiti osiguranika ni za kakvu odgovornost: 
(i) u vezi sa svakom presudom, odlukom, plaćanjem, pravnim troškovima i troškovima ili likvidacijom koji su dostavljeni, izvršeni ili nastali putem sudskih postupaka pred sudovima država koje se pridržavaju zakona država/područja kojih su uvedene sankcije, kao ni za nalog izdan bilo gdje u svijetu za provedbu takve presude, odluke, plaćanja, pravnih troškova i troškova ili likvidacije, djelomično ili u cijelosti; 
(ii) nastalu od vlade država/područja protiv kojih su uvedene sankcije ili proizašlu iz aktivnosti koje uključuju ili donose korist vladi država/područja protiv kojih su uvedene sankcije ili bi takva odšteta koju plati osiguratelj donijela korist vladi država/područja protiv kojih su uvedene sankcije; 
(iii) u vezi s bilo kojom nagodbom dogovorenom ili nastalom izvan suda, prije pokretanja bilo kakvih pravnih radnji od strane ili u korist osoba ili subjekata s prebivalištem u državama/područjima protiv kojih su uvedene sankcije; Subjekti uključuju bilo koje matično društvo, izravni ili neizravni holding u vlasništvu ili pod nadzorom vlade država/područja protiv kojih su uvedene sankcije, osoba ili subjekata s prebivalištem u državama/područjima protiv kojih su uvedene sankcije.

Državama/područjima iz prethodnog stavka smatraju se Iran, Sirija, Demokratska Narodna Republika Koreja, regija Krima i narodne regije Zaporožje, Herson, Donjeck i Lugansk, te Venezuela, Bjelorusija, Ruska Federacija, Afganistan i Burma (Myanmar), pri čemu se ovaj popis može u svakom trenutku izmijeniti.

Klauzula o manipulaciji AIS-om

Ovim ugovorom o osiguranju se ne pruža pokriće ni za koje plovilo na kojem se primjenjuje bilo koji način onemogućenja ili prikrivanja prepoznavanja identiteta ili lokacije plovila ili njegovog ometanja na drugi način, uključujući, među ostalim, deaktivaciju automatskog identifikacijskog sustava („AIS”) ili manipulaciju podacima AIS-a. U slučaju onemogućenja ili ometanja prepoznavanja identiteta ili lokacije ili njihova prikrivanja u vezi s aktivnostima ili lokacijama koje su potencijalno zabranjene bilo kojim primjenjivim zakonima ili pravilima o ekonomskim sankcijama, uključujući zakone i pravila Europske Unije, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Naroda, Osiguratelj ima pravo jednostrano ukinuti pokriće čim o tome obavijesti ugovaratelja osiguranja. Ovo isključenje i ukinuće ne primjenjuju se ako je uzrok nemogućnosti prepoznavanja identiteta i lokacije plovila kvar ili drugi vanjski uzrok koji je moguće dokazati i koji je izvan kontrole vlasnika ili operatera plovila. U slučajevima u kojima je uzrok nemogućnosti prepoznavanja identiteta ili lokacije plovila kvar ili vanjski uzrok koji je moguće dokazati, ugovaratelj osiguranja mora o tome obavijestiti Osiguratelja i Osiguratelj će pisanim putem obavijestiti ugovaratelja osiguranja o tome: (i) hoće li se pokriće plovila nastaviti ili će (ii) pokriće plovila prestati vrijediti od datuma koji Osiguratelj odredi.

The Insurer is under no obligation to provide insurance coverage or make any payment or provide any compensation under this insurance contract to the extent that providing such coverage, paying such claim or providing such compensation would expose the Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions, or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the United States of America or the Republic of Croatia.

Territorial Exclusion Clause

The Insurer is under no obligation to provide insurance coverage and to pay the claim or any other benefit in connection with losses, damages or liabilities:
(i) resulting from activity in the sanctioned countries/territories or their territorial waters, contiguous zone, or its exclusive economic zone (with respect to the latter other than a mere passage through without scheduled stop in the sanctioned countries/territories or the waters with the exception of any international shipping lanes);
(ii) incurred by the government of the sanctioned countries/territories, persons or entities resident in the sanctioned countries/territories or located in the sanctioned countries/territories or its territorial waters; or
(iii) resulting from activities that directly or indirectly involve, or are undertaken by, or benefit the government of the sanctioned countries/territories, or directly or indirectly involve persons or entities resident or located in the sanctioned countries/territories or are undertaken for their benefit.
However, this exclusion shall not apply to activities carried out, or services provided, in an emergency for the purposes of safety and/or security or where the related risk has been notified to the Insurer and the Insurer has confirmed cover for the respective risk in writing.

The countries/territories referred to in the previous paragraph shall be considered to be Iran, Syria, Democratic People's Republic of Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), whereby this list is being subject to change at any time. A valid list of sanctioned countries/territories is available on this website.

Territorial Exclusion Clause for liability insurance

The Insurer shall not indemnify the Insured for any liability: 
(i) in respect of any judgment, award, payment, legal costs and expenses or settlement delivered, made or incurred where legal actions are brought in a court of law within countries which operate under the laws of sanctioned countries/ territories, or any order made anywhere in the world to enforce such judgment, award, payment, legal costs and expenses or settlement either in whole or in part; 
(ii) incurred by the government of sanctioned countries/ territories or resulting from activities that involve or benefit the government of sanctioned countries/ territories, or where the payment of such indemnity by the Insurer will benefit the government of sanctioned countries/ territories; 
(iii) in respect of any settlement agreed or incurred outside of a court of law, prior to any legal actions being brought, by, or to the benefit of, persons or entities resident in sanctioned countries/ territories; Entities shall include any parent company, direct or indirect holding company owned or controlled by the government of sanctioned countries/ territories, persons or entities resident in sanctioned countries/ territories.

The countries/territories referred to in the previous paragraph shall be considered to be Iran, Syria, Democratic People's Republic of Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), whereby this list is being subject to change at any time. A valid list of sanctioned countries/territories is available on this website. Sanctions are any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions, or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the United States of America or the Republic of Croatia.

AIS Manipulation Clause

The policy will not provide any coverage for any vessel that is operating in a manner designed to preclude, disguise or otherwise impede the detection of its identity or location, including but not limited to by deactivating its Automatic Identification System ("AIS") or manipulating AIS data. In case of an event of precluded, impeded or disguised identity or location in conjunction with activities or locations that may be prohibited by any applicable economic sanctions laws or rules, including those administered by the EU, US or UN, the Insurer has the right to unilaterally terminate this coverage immediately on giving notice to the policyholder. This exclusion and termination shall not apply where such inability to detect the vessel’s identity and location is due to a demonstrable malfunctioning or other similar demonstrable external event beyond the control of the owners or operators of the vessel. In cases where the inability to detect the vessel’s identity or location is due to demonstrable malfunction or external event, the policyholder must notify the Insurer and the Insurer will confirm in writing to the policyholder whether: (i) cover for that vessel will continue; or (ii) cover for that vessel will cease from such date as is specified by the Insurer.