Osnovne informacije

Fondpolica je vrsta životnog osiguranja sa štednim dijelom i dijelom za pokriće rizika smrti. Fondpolica Vam omogućava sigurnost i zaštitu tijekom cijelog života te pruža široku paletu ulagačkih mogućnosti, ovisno o Vašim potrebama i željama.Zbog svoje fleksibilnosti Fondpolica omogućava Vam i promjene, stoga Fondpolicu možete prilagoditi novim životnim situacijama.

Ugovaranjem Fondpolice osiguravate:

 • visoku financijsku i socijalnu sigurnost s cjelokupnom osigurateljnom zaštitom:
  - zajamčenu visinu isplate za slučaj smrti osiguranika;
  - široku paletu dopunskih osiguranja (nezgoda, nezgoda za djecu, kritične bolesti) koja pružaju zaštitu za druge nepredviđene događaje;
 • sigurnost koju lako iskoristite za dodatnu mirovinu, stipendiju za dijete, kupnju nekretnine ili ostvarenje nekih drugih želja;
 • izbor ulagačke politike koja odgovara ulagačkim sklonostima, željama i potrebama;
 • mogućnosti ulaganja u najperspektivnije investicijske fondove

Fondpolicu možete prilagoditi svojem financijskom i osigurateljnom cilju:

 • prilagođavanje ulagačke politike za vrijeme trajanja osiguranja;
 • naknadno ugovaranje dopunskih osiguranja po prilagođenim uvjetima;
 • prilagođavanje visine osigurane svote za slučaj smrti;
 • povećavanje ili smanjivanje premije;
 • mogućnost povlačenja dijela sredstava;
 • fleksibilnost po isteku plaćanja premije, odnosno biranje načina isplate (po isteku trajanja plaćanja premije, te ranije ili kasnije);
 • produljenje razdoblja trajanja plaćanja premije.

Ulagačke mogućnosti Fondpolice

Ovisno o životnoj dobi, preostalom radnom vijeku, obiteljskom stanju te različitim životnim željama i potrebama. Ugovaratelj sada može, sukladno svojim željama i potrebama, prilikom sklapanja nove Fondpolice odabrati sljedeće pakete: Fondpolica OSNOVNA, Fondpolica OBITELJ i Fondpolica MIROVINA.

Fondpolica OBITELJ namijenjena je onima čija je prvenstvena želja zaštita obitelji, dok je Fondpolica MIROVINA fokusirana na dugoročnu štednju za treću životnu dob.

Investicijski fondovi i karakteristike:

Investicijski fondovi koje možete izabrati kod životnog osiguranja FONDPOLICA su:
 

Naziv fonda

Vrsta fonda

Dokumentacija

InterCapital Nova Europa dionički fond Prospekt, Pravila, Dokument s ključnim informacijama 

InterCapital SEE Equity

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Dokument s ključnim informacijama 

InterCapital Global Equity

dionički podfond

Prospekt, PravilaDokument s ključnim informacijama

InterCapital Balanced

mješoviti podfond

Prospekt, Pravila, Dokument s ključnim informacijama  

ZB Invest Funds - ZB Portfolio 70

mješoviti podfond

Prospekt, Pravila, Dokument s ključnim informacijama 

ZB Invest Funds - ZB trend

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Dokument s ključnim informacijama 

ZB Invest Funds - ZB euroaktiv

dionički podfond

Prospekt, PravilaDokument s ključnim informacijama

ZB Invest Funds - ZB Asia

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Dokument s ključnim informacijama 

ZB Invest Funds - ZB conservative 20

mješoviti podfond

Prospekt, PravilaDokument s ključnim informacijama

 

Kod ulaganja na kojima se temelji investicijsko osiguranje života, ne razmatraju se glavni učinci na održivost. Politika štetnog učinka na razini temeljne imovine proizvoda, odnosno investicijskog fonda, uvjetovana je odlukom upravitelja investicijskih fondova u ponudi.

Ulaganje investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Politike rizika održivosti i pojedinosti o uključivanju glavnih štetnih učinaka na održivost, Prospekti i pravila investicijskih fondova, Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na hrvatskom jeziku na internetskim stranicama društava za upravljanje:

https://icam.hr/

www.zbi.hr

 

Obavijest o pripajanju investicijskih fondova 

 

Tijekom ove godine društvo Generali Investments d.o.o. je pripojeno društvu za upravljanje investicijskim fondovima INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. 
U okviru postupka pripajanja, investicijski fondovi prešli su pod upravljanje društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. (dalje u tekstu „ICAM“).Slijedom navedenog, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je pripajanje sljedećih investicijskih fondova prema tablici s datumima pripajanja koji su navedeni u tablici.
ICAM investicijski fondovi su UCITS pod-fondovi, što znači da su dio InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom koji se sastoji od deset pod-fondova. Pod-fond se smatra samostalnim fondom u odnosu na postupak pripajanja, te je njegova imovina odvojena od imovine ostalih pod-fondova Krovnog fonda. 
Dokumenti s ključnim informacijama ICAM investicijskih fondova (pod-fondova) kao i Prospekt i Pravila Krovnog UCITS fonda koji sadrži dio koji se odnosi na konkretni investicijski fond, objavljeni su na mrežnim stranicama ICAM-a, a link na isti možete pronaći u tablici u nastavku. Pozivamo da se upoznate sa sadržajem navedenih dokumenata.
Dodatno, u tablici možete pronaći i linkove na obavijesti o pripajanju koji su pripremljeni od strane ICAM-a.
 

Generali Investments investicijski fond ICAM investicijski fond ISIN ICAM investicijski fond Datum pripajanja Dokumentacija ICAM investicijskog fonda Dopis o pripajanju
Generali Victoria InterCapital SEE Equity HRICAMUSEEB4 14.12.2023.

KIDProspekt i pravila

Dopis o pripajanju
Generali Plus InterCapital Short Term Bond HRICAMUISTB3 14.12.2023.

KIDProspekt i pravila

Dopis o pripajanju
Generali Prvi izbor InterCapital Global Equity HRICAMUGLEB4 18.12.2023.

KIDProspekt i pravila

Dopis o pripajanju
Generali Europa InterCapital Global Equity HRICAMUGLEB4 18.12.2023.

KIDProspekt i pravila

Dopis o pripajanju
Generali Energija InterCapital Global Equity HRICAMUGLEB4 18.12.2023.

KIDProspekt i pravila

Dopis o pripajanju
Generali Balanced InterCapital Balanced HRICAMUICBB5 20.12.2023.

KIDProspekt i pravila

Dopis o pripajanju

 

Investicijski fond Generali Nova Europa nije predmetom pripajanja te bez promjena nastavlja poslovati kao samostalan fond. Dokumentaciji s ključnim informacijama investicijskog fonda možete pristupiti putem mrežne stranice ICAM-a.
S datumom pripajanja investicijskih fondova, provest će se zamjena investicijskih fondova odabranih na policama osiguranja sa odgovarajućim investicijskim fondovima kojima su pripojeni. Prilikom zamjene fondova promjena se odnosi na buduća ulaganja kao i na do tada akumulirana ulaganja.

ICAM investicijski fondovi klasificirani su kao investicijski fondovi kojima se promiču okolišna i/ili socijalna obilježja, ali koji nemaju za cilj održivo ulaganje, sukladno odredbama čl. 8. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (eng. „SFDR“). Prilikom donošenja odluka o ulaganju ICAM primjenjuje vlastitu strategiju ulaganja kojom uzima u obzir rizik održivosti i glavne štetne učinke na čimbenike održivosti. Prethodno navedeno znači da upravitelj investicijskog fonda prilagođava politiku ulaganja koju primjenjuje u svrhu ostvarivanja određenih ciljeva povezanih s održivosti, što može utjecati na iznos prinosa od ulaganja.
Više informacija o načinu na koji su rizici održivosti uključeni u odluke o ulaganjima i rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose, o načinu na koji se glavni štetni učinci na čimbenike održivosti uzimaju u obzir i obilježjima koja se promiču investicijskim fondom možete pronaći na mrežnim stranicama ICAM-a.

Ističemo da pripajanje neće ni na koji način utjecati na imovinu ulagatelja u fondove, odnosno neće biti oslabljen njihov ekonomski položaj. Nadalje, pripajanjem neće biti umanjena niti na bilo koji drugi način ograničena prava ulagatelja, već ista ostaju u cijelosti neizmijenjena.

 

Karakteristike životnog osiguranja uz FONDPOLICU

 

Oblici osiguranja
 • individualno
 • uzajamno - osiguranje za dvije osobe 
Pristupna dob
 • kod OSNOVNOG paketa najniža pristupna dob pojedinačnog osiguranika je 14 godina, a najviša 70 godina a u slučaju uzajamnog osiguranja od 14 do 55 godina po pojedinom osiguraniku.
 • kod paketa MIROVINA minimalna pristupna dob je 14 godina, a najviša 60 godina.
 • kod paketa OBITELJ minimalna pristupna dob iznosi 18 godina, a najviša 50 godina.
 • kod individualnog osiguranja, maksimalna dob pri isteku plaćanja premije je 80 godina, a kod uzajamnog osiguranja 65 godina.
Trajanje osiguranja

doživotno (osiguranje se sklapa bez unaprijed određenog isteka osiguranja)

Razdoblje plaćanja premije 10-35 godina
Najniža mjesečna premija 25 EUR
Očuvanje realne vrijednosti  mogućnost ugovaranja indeksacije 
Strategija ulaganja
 • najviše četiri investicijska fonda 
 • minimalna premija po pojedinom fondu iznosi 15 EUR
Najniži zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti 
 • paket OSNOVNI – minimalni osigurani iznos je 3.000 EUR, odnosno 1.500 EUR ukoliko je pristupna dob jednaka ili veća od 51
 • paket OBITELJ – minimalni osigurani iznos je 3.000 EUR
 • paket MIROVINA – minimalni osigurani iznos je 2.000 EUR, odnosno 1.500 EUR ukoliko je pristupna dob jednaka ili veća od 51
Mogućnost ugovaranja dopunskih osiguranja

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja:

 • smrti zbog nesretnog slučaja (nezgode),
 • trajni invaliditet zbog nezgode ,
 • privremene nesposobnosti za rad zbog nesretnog slučaja,
 • dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu: 

 • trajni invaliditeta zbog nezgode,                                                               -
 • dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja

Dopunsko osiguranje za slučaj nastanka 11 kritičnih bolesti

Isplata u slučaju doživljenja vrijednost pripisanih udjela u investicijskim fondovima
Isplata u slučaj smrti bez obzira na uzrok

ugovoren zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti, odnosno vrijednost  pripisanih udjela u investicijskim fondovima po polici ako je ona viša od zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti. Za isplatu zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti jamči Generali osiguranje d.d.

Isplata u slučaju smrti zbog nezgode zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti ili vrijednost pripisanih udjela u investicijskim fondovima po polici ako je viša od zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti + osigurani iznos za osiguranje za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja (nezgode)
Isplata u slučaju nastanka kritične bolesti
 • osigurani iznos za slučaju prvog pojavljivanja jedne od 11 kritičnih bolesti 
 • osiguranje pokriva i isplatu trećine osiguranog iznosa (najviše 5000 EUR) za slučaj kritičnih bolesti za djecu osiguranika (koja prvi put obole od jedne od navedenih kritičnih bolesti) od napunjene 3. do navršene 20. godine života