Osnovne informacije

Fondpolica je vrsta životnog osiguranja sa štednim dijelom i dijelom za pokriće rizika smrti. Fondpolica Vam omogućava sigurnost i zaštitu tijekom cijelog života te pruža široku paletu ulagačkih mogućnosti, ovisno o Vašim potrebama i željama.Zbog svoje fleksibilnosti Fondpolica omogućava Vam i promjene, stoga Fondpolicu možete prilagoditi novim životnim situacijama.

Ugovaranjem Fondpolice osiguravate:

 • visoku financijsku i socijalnu sigurnost s cjelokupnom osigurateljnom zaštitom:
  - zajamčenu visinu isplate za slučaj smrti osiguranika;
  - široku paletu dopunskih osiguranja (nezgoda, nezgoda za djecu, kritične bolesti) koja pružaju zaštitu za druge nepredviđene događaje;
 • sigurnost koju lako iskoristite za dodatnu mirovinu, stipendiju za dijete, kupnju nekretnine ili ostvarenje nekih drugih želja;
 • izbor ulagačke politike koja odgovara ulagačkim sklonostima, željama i potrebama;
 • mogućnosti ulaganja u najperspektivnije investicijske fondove

Fondpolicu možete prilagoditi svojem financijskom i osigurateljnom cilju:

 • prilagođavanje ulagačke politike za vrijeme trajanja osiguranja;
 • naknadno ugovaranje dopunskih osiguranja po prilagođenim uvjetima;
 • prilagođavanje visine osigurane svote za slučaj smrti;
 • povećavanje ili smanjivanje premije;
 • mogućnost povlačenja dijela sredstava;
 • fleksibilnost po isteku plaćanja premije, odnosno biranje načina isplate (po isteku trajanja plaćanja premije, te ranije ili kasnije);
 • produljenje razdoblja trajanja plaćanja premije.

Ulagačke mogućnosti Fondpolice

Ovisno o životnoj dobi, preostalom radnom vijeku, obiteljskom stanju te različitim životnim željama i potrebama. Ugovaratelj sada može, sukladno svojim željama i potrebama, prilikom sklapanja nove Fondpolice odabrati sljedeće pakete: Fondpolica OSNOVNA, Fondpolica OBITELJ i Fondpolica MIROVINA.

Fondpolica OBITELJ namijenjena je onima čija je prvenstvena želja zaštita obitelji, dok je Fondpolica MIROVINA fokusirana na dugoročnu štednju za treću životnu dob.

Investicijski fondovi i karakteristike:

Investicijski fondovi koje možete izabrati kod životnog osiguranja FONDPOLICA su:
 

Naziv fonda

Vrsta fonda

Dokumentacija

Obavijest o važnim promjenama u vlasničkoj strukturi društva Generali investments d.o.o.  

Od dana 29. ožujka 2023. godine novi vlasnik društva Generali investments d.o.o. je INTERKAPITAL d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1.

Navedena promjena vlasništva provedena je temeljem prethodno potpisanih ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela, te rješenja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA“) koje je dostupno putem sljedeće POVEZNICE.

Temeljem prethodno navedenog, od dana 12. svibnja 2023. godine društvo Generali investments d.o.o. posluje pod novom tvrtkom INTERKAPITAL Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106.

Generali Prvi izbor

 fond dioničkih fondova

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Generali Nova Europa

dionički fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Posebna obavijest o ulaganjima fonda Generali Nova Europa

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Generali investments d.o.o. je upravitelj fonda Generali Nova Europa koji, među ostalim državama, ulaže i u Rusku federaciju. Obzirom na nepredviđeni razvoj događaja – izbijanje ratnih sukoba u Ukrajini i posljedično uvedenih sankcija Ruskoj federaciji, Društvo je na svojim internetskim stranicama objavilo dodatne informacije vezano uz utjecaj sankcija na poslovanje fonda u rubrici Javne objave (https://www.generali-investments.hr/aktualno/javne-objave/).

Generali Victoria

dionički fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Generali Energija

ostali fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Generali Balanced

mješoviti fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Invest Funds - ZB global 70

mješoviti podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Invest Funds - ZB trend

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Invest Funds - ZB euroaktiv

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Invest Funds - ZB Asia

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Invest Funds - ZB conservative 20

mješoviti podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

 

Kod ulaganja na kojima se temelji investicijsko osiguranje života, ne razmatraju se glavni učinci na održivost. Politika štetnog učinka na razini temeljne imovine proizvoda, odnosno investicijskog fonda, uvjetovana je odlukom upravitelja investicijskih fondova u ponudi.

Ulaganje investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Politike rizika održivosti i pojedinosti o uključivanju glavnih štetnih učinaka na održivost, Prospekti i pravila investicijskih fondova, Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na hrvatskom jeziku na internetskim stranicama društava za upravljanje:

www.generali-investments.hr

www.zbi.hr

 

Karakteristike životnog osiguranja uz FONDPOLICU

 

Oblici osiguranja
 • individualno
 • uzajamno - osiguranje za dvije osobe 
Pristupna dob
 • kod OSNOVNOG paketa najniža pristupna dob pojedinačnog osiguranika je 14 godina, a najviša 70 godina a u slučaju uzajamnog osiguranja od 14 do 55 godina po pojedinom osiguraniku.
 • kod paketa MIROVINA minimalna pristupna dob je 14 godina, a najviša 60 godina.
 • kod paketa OBITELJ minimalna pristupna dob iznosi 18 godina, a najviša 50 godina.
 • kod individualnog osiguranja, maksimalna dob pri isteku plaćanja premije je 80 godina, a kod uzajamnog osiguranja 65 godina.
Trajanje osiguranja

doživotno (osiguranje se sklapa bez unaprijed određenog isteka osiguranja)

Razdoblje plaćanja premije10-35 godina
Najniža mjesečna premija25 EUR
Očuvanje realne vrijednosti mogućnost ugovaranja indeksacije 
Strategija ulaganja
 • najviše četiri investicijska fonda 
 • minimalna premija po pojedinom fondu iznosi 15 EUR
Najniži zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti 
 • paket OSNOVNI – minimalni osigurani iznos je 3.000 EUR, odnosno 1.500 EUR ukoliko je pristupna dob jednaka ili veća od 51
 • paket OBITELJ – minimalni osigurani iznos je 3.000 EUR
 • paket MIROVINA – minimalni osigurani iznos je 2.000 EUR, odnosno 1.500 EUR ukoliko je pristupna dob jednaka ili veća od 51
Mogućnost ugovaranja dopunskih osiguranja

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja:

 • smrti zbog nesretnog slučaja (nezgode),
 • trajni invaliditet zbog nezgode ,
 • privremene nesposobnosti za rad zbog nesretnog slučaja,
 • dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu: 

 • trajni invaliditeta zbog nezgode,                                                               -
 • dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja

Dopunsko osiguranje za slučaj nastanka 11 kritičnih bolesti

Isplata u slučaju doživljenjavrijednost pripisanih udjela u investicijskim fondovima
Isplata u slučaj smrti bez obzira na uzrok

ugovoren zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti, odnosno vrijednost  pripisanih udjela u investicijskim fondovima po polici ako je ona viša od zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti. Za isplatu zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti jamči Generali osiguranje d.d.

Isplata u slučaju smrti zbog nezgodezajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti ili vrijednost pripisanih udjela u investicijskim fondovima po polici ako je viša od zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti + osigurani iznos za osiguranje za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja (nezgode)
Isplata u slučaju nastanka kritične bolesti
 • osigurani iznos za slučaju prvog pojavljivanja jedne od 11 kritičnih bolesti 
 • osiguranje pokriva i isplatu trećine osiguranog iznosa (najviše 5000 EUR) za slučaj kritičnih bolesti za djecu osiguranika (koja prvi put obole od jedne od navedenih kritičnih bolesti) od napunjene 3. do navršene 20. godine života