Informacija o podnošenju pritužbe

 1. Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena Društvu od strane klijenta Društva koja se može podnijeti u odnosu na pružanje usluga osiguranja, odnosno u odnosu na izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju.

 2. Pritužba može biti podnesena zbog:

  • postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju,
  • odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju,
  • postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.
 3. Podnositelj pritužbe može biti osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju.

 4. Izraz nezadovoljstva upućen Društvu vezano za odluke u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba ne smatraju se pritužbom, osim ako izraz nezadovoljstva iz ugovora o osiguranju izjavi osiguranik, ugovaratelj osiguranja odnosno korisnik iz ugovora o osiguranju.

 5. Pritužbe se podnose pisanim putem na:

  • na adresu Generali osiguranje d.d., Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom na info.hr@generali.com,
  • telefaksom na: 01 /4600 600
  • osobno u poslovnici Društva uz potvrdu o zaprimanju pritužbe.
 6. Usmene pritužbe uzimaju se na zapisnik.

 7. Pritužba treba sadržavati:

  • ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
  • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
  • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
  • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.
 8. Osiguratelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe, a iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar roka, Osiguratelj je dužan obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će istraga Osiguratelja vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.