Informacija o podnošenju pritužbe i prigovora

​​​​

 1. Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena Društvu od strane Klijenta, koju je Klijent podnio na rad Društva, uključujući i izjave nezadovoljstva upućene Društvu u okviru postupka obrade odštetnih zahtjeva.

 2. Prigovor je izjava nezadovoljstva upućena Društvu od strane oštećenika u okviru postupka obrade odštetnih zahtjeva.

 3. Podnositelj pritužbe može biti osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju.

 4. Podnositelj prigovora može biti oštećenik u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu.

 5. Pritužbe se podnose pisanim putem na:

  • na adresu Generali osiguranje d.d., Slavonska avenija 1B, 10000 Zagreb;
  • elektroničkom poštom na info.hr@generali.com;
  • osobno u poslovnici Društva uz potvrdu o zaprimanju pritužbe;
  • putem on-line obrasca na Internet stranici Društva.
 6. Pritužba odnosno prigovor treba sadržavati:

  • ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe/prigovora ili njegovog zakonskog zastupnika;
  • tvrtku i sjedište pravne osobe (kada pritužbu/prigovor podnosi osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe);
  • razloge podnošenja pritužbe/prigovora;
  • zahtjeve podnositelja pritužbe/prigovora;
  • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe/prigovora kada ih je moguće priložiti, uključujući isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba/prigovor podnosi;
  • datum podnošenja i potpis podnositelja pritužbe/prigovora ili njegovog zakonskog zastupnika;
  • punomoć za zastupanje, kada je pritužba/prigovor podnesen po punomoćniku.
 7. Osiguratelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu i prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe odnosno prigovora.