Osnovni pojmovi u osiguranju

Agregatni limit

gornja granica obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine (npr. kod osiguranja od opće odgovornosti).

Aktuar

osoba specijalizirana za izračun rizika i vjerojatnosti nekog događaja koja svoja znanja upotrebljava u financijskim i poslovnim problemima, posebno onima koji uključuju neizvjesne buduće događaje.

All risks osiguranje

osiguranje od svih rizika, osim navedenih isključenja.

Antiselekcija

fenomen učestalijeg nuđenja loših nego dobrih rizika (za osiguratelja).

BDP

bruto društveni proizvod.

Bonus

poseban popust ugrađen u cjenik, koji se daje osiguraniku koji tijekom određenog osigurateljnog razdoblja nije imao štete ili je omjer između uplaćene premije i isplaćenih mu šteta povoljan za Osiguratelja.

Bordero

popis ili iskaz reosiguranih rizika, odnosno šteta. Za popis reosiguranih rizika uobičajen je i naziv bordero premija.

Bruto premija

naziv za cijenu osiguranja. Sastoji se od funkcionalne premije i dijela premije za obavljanje djelatnosti osiguranja (režijskog dodatka).

Cedent

direktni osiguravatelj tj. ugovorna stranka ugovora o reosiguranju koja dio svog rizika prenosi reosiguravatelju radi izravnavanja rizika.

Cesija

ustupanje potraživanja pri čemu stari vjerovnik (cedent) ustupa potraživanje od svog dužnika (cesusa) novom vjerovniku (cesionaru) kako bi na taj način posredno izmirio svoju obvezu prema novom vjerovniku.

Cilmerizacija

u temeljnim životnim osiguranjima dozvoljeno je smanjenje matematičke pričuve za neamortizirane stvarne troškove pribave osiguranja (cilmerizacija), pri čemu stopa cilmerizacije ne može biti viša od 3,5% od ugovorene svote odnosno od godišnjeg iznosa rente (u oba slučaja ne uključujući dobit).

Čisti rizici

rizici s obzirom na konačan ishod; posljedica su slučajnosti na koje čovjek ne može svjesno utjecati.

Dan dospjelosti

izraz kojim se označuje rok dospjelosti premije ili dospjelosti obveze osiguravatelja za isplatu štete.

Datum početka pokrića

datum i vrijeme od kojeg počinju obveze po ugovoru o osiguranju.

Djelomična šteta

djelomični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta, za razliku od potpunog gubitka (totalne štete).

Dnevna naknada za liječenje u bolnici

novčani iznos koji osiguranik dobiva od osiguratelja za svaki dan proveden u bolnici. Može se ugovoriti u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja i bolesničkom osiguranju.

Dobrovoljno osiguranje

osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguratelja i osiguranika, ne postoji zakonska obveza niti prisila njegova sklapanja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

uz obvezno osiguranje, drugi oblik zdravstvenog osiguranja; provode ga društva za osiguranje, a može biti: dopunsko, dodatno i privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Domaći kargo

osiguranje robe koja se prevozi unutar granica naše zemlje.

Doplatak za ispodgodišnje plaćanje premije

doplatak na premiju koji može zaračunati osiguravatelj kod ispodgodišnjeg plaćanja premije (mjesečno, kvartalno, polugodišnje) jer se pojavljuju dodatni troškovi naplate premije i gubitak na kamati, ako je predviđena godišnja premijska stopa.

Doplatak za uvećani rizik

dodatna premija koju osiguratelj zaračunava na standardnu premiju osiguranja za osiguranje uvećanog rizika. Iznos doplatka za uvećani rizik ovisi o prirodi uvećanog rizika i tipu ugovora o osiguranju.

Dopunski rizici

prošireno pokriće od određenih rizika kod standardnih osiguranja imovine; anormalni ili povećani rizici kod osiguranja života i zdravstvenog osiguranja; povećani rizici u osiguranju robe u prijevozu koji nisu pokriveni osnovnim osiguranjem institutskih klauzula.

Dopunsko osiguranje

dodatno osiguranje na osnovi osiguranja zbog dopunskih rizika. Za dopunsko osiguranje obično postoje posebne klauzule ili dopunski uvjeti.

Dospjela premija

dio ukupne premije osiguranja koji pokriva rizik osiguranja, a dospijeva na naplatu do određenog obračunskog razdoblja ili dana.

Doživotna renta

osobna renta koja se isplaćuje do smrti osigurane osobe.

Društvo za posredovanje u osiguranju

pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju (brokeri).

Društvo za zastupanje u osiguranju

pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju (agencije za zastupanje).

Dugoročno osiguranje

osiguranje s neodređenim rokom trajanja; nastavlja se iz godine u godinu ukoliko ga niti jedna od ugovornih strana ne otkaže u pisanom obliku (3 mjeseca prije isteka osigurateljne godine – skadence).

Dvostruko osiguranje

pojavljuje se kada zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost osigurane stvari, a pri tome ugovaratelj osiguranja nije postupio nesavjesno, sva ta osiguranja pravovaljana su, i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu premiju za razdoblje osiguranja u tijeku, a osiguranik ima pravo zahtijevati od svakog pojedinog osiguratelja naknadu prema ugovoru sklopljenom s njim, ali ukupno ne više od iznosa štete. (ZOO, Čl. 958.)

Elementi police osiguranja

prema ZOO Čl. 926., polica mora sadržavati: ugovorne strane, osiguranu osobu, odnosno osiguranu stvar ili drugi predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premiju ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i potpise ugovornih strana.

Fakturirana premija

novčani iznos koji je dospio na naplatu i koji je fakturiran u određenom obračunskom razdoblju ako je ugovoreno obročno plaćanje premije.

Fiksna premija

premija koja se utvrđuje u apsolutnom novčanom iznosu, a ne u postotku (promilima) od osigurane svote. Koristi se u slučajevima kad rizik nije u strogoj vezi s vrijednošću osiguranih stvari.

FLEXA

pokriće osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika. Fire (požar), Lightning (udar groma), Explosion (eksplozija), Aircraft (pad i udar zračne letjelice s posadom).

FLEXA + EC

pokriće osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika + proširena pokrića. Fire (požar), Lightning (udar groma), Explosion (eksplozija), Aircraft (pad i udar zračne letjelice s posadom) + Extended cover (oluja, grad, tuča, udar vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja ili nepoznatog motornog vozila, manifestacije i demonstracije).

Flotantno osiguranje zaliha

ugovara se ako je velika oscilacija vrijednosti zaliha tijekom osigurateljne godine, ako postoji više vrsta zaliha, odnosno više skladišta na različitim lokacijama; zalihe su osigurane do visine stvarne vrijednosti evidentirane u poslovnim knjigama osiguranika, čime je isključeno podosigiuranje. Na kraju osigurateljne godine, izdaje se obračunska polica.

Franšiza

sudjelovanje osiguranika u šteti. Ugovara se u postotku (%) ili u apsolutnom iznosu (valuti) kao udio u svoti osiguranja. Može se ugovoriti kao kvalitativna (osiguratelj se oslobađa u cijelosti za pokriće određenih vrsta rizika) i kao kvantitativna (ograničava se pravo osiguranika na dio naknade). Može biti:

 • Integralna – ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je šteta iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje u cijelosti kao da franšiza nije ni ugovorena
 • Odbitna – osiguranik u svakoj šteti sudjeluje s iznosom odbitne franšize, ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje umanjena za iznos odbitne franšize

Funkcionalna premija

dio bruto premije koji sadrži tehničku premiju i dio za preventivu (ako je uračunat u premiju).

Generalna polica

poseban oblik općeg ugovora za osiguranje robe u domaćem prijevozu; ovom policom pokrivene su sve pošiljke koje se prevoze na rizik osiguranika bilo kojom prijevoznom granom u određenom razdoblju, npr. za godinu dana.

Godišnja premija

premija koja se plaća za osigurateljnu godinu.

Grupno osiguranje života

osiguranje života za grupu osoba za razliku od pojedinačnog osiguranja. Ovisno o veličini grupe mogući su blaži kriteriji za preuzimanje osiguranika u osiguranje. Osiguranici mogu imati iste ugovorene svote na temelju prosječne pristupne dobi ili različite ugovorene svote na temelju stvarne pristupne dobi osiguranika.

Gustoća osiguranja

iznos premije po stanovniku.

HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financija.

Havarija

različite štete što ih pretrpi brod ili teret pri plovidbi morem ili unutarnjom plovidbom; može biti: zajednička (generalna) ili pojedinačna (partikularna) havarija

HUO

Hrvatski ured za osiguranje; krovna institucija društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj

HZMO

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje; provodi prvi stup mirovinskog osiguranja.

HZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; provodi obvezno zdravstveno osiguranje i dopunsko dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Identifikacija rizika

prva faza upravljanja rizikom; utvrđivanje prirode rizika: je li riječ o imovinskom, osobnom ili riziku od odgovornosti; ako je imovinski, utvrđuje se njegov izvor (npr. izljev vode), uzroci izvora te moguća visina štete.

Indeksacija

povezivanje iznosa ugovorene veličine (npr. iznosa osiguranja i premije) uz neki indeks cijena. Na taj način, realna vrijednost ostaje nepromijenjena, dok se nominalna vrijednost mijenja s promjenom ugovorenog indeksa kao pokazatelja stupnja obezvrijeđenosti novca.

Indosman police životnog osiguranja

pravo određivanja korisnika osiguranja odredbom «po naredbi». Ako polica osiguranja života glasi po naredbi, za pravovaljanost indosmana police potrebno je da sadrži ime korisnika, datum indosiranja i potpis indosanta.

Integralna franšiza

vidi pod 'Franšiza'

Interni zastupnici

djelatnici zaposlenici društva za osiguranje koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju; kanal vlastite prodajne mreže društava za osiguranje; klasični prodajni kanal

Investicijski fondovi

financijske organizacije ili institucionalni investitori koji prikupljaju sredstva od svojih ulagača te ih potom plasiraju u kratkoročne i dugoročne investicije.

Isključeni rizici

rizici koji su općenito isključeni iz osigurateljnog pokrića.

Isplata odštete

obveza osiguratelja za isplatu štete osobi koja to pravo ostvaruje temeljem ugovora o osiguranju.

Isplata osigurnine

jedna od obveza osiguratelja prema Zakonu o obveznim odnosima.

Ispodgodišnje plaćanje premije

plaćanje premije u više godišnjih rata. Kod ispodgodišnjeg plaćanja premije osiguravatelj može uvećati premiju za doplatak za ispodgodišnje plaćanje.

Istek osiguranja

prestanak važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguratelj više nije u obvezi.

Izdavanje police

postupak kojim se potvrđuje da je zaključen ugovor o osiguranju. Nakon zaključenja ugovora o osiguranju osiguratelj najčešće ispostavlja osiguraniku pisanu ispravu koja se zove polica osiguranja.

Izvid štete

prva faza u postupku rješavanja štete; podrazumijeva odlazak procjenitelja na mjesto nastanka štete ili mjesto sanacije štete; obuhvaća dva postupka: utvrđivanje uzroka štete i utvrđivanje opsega štete.

Jamstveni kapital

kapital društava za osiguranje propisan zakonom kojim se jamči uredno ispunjenje obveza društva iz ugovora o osiguranju.

Jamstvo

garancija obveze koju je preuzela druga osoba.

Jedinstveni rizik

kriterij za određivanje premije kod osiguranja od požara i nekih drugih rizika; povezanost između zgrada na način koji omogućuje širenje požara s jedne zgrade na drugu jer nisu odvojene vatrootpornim zidom ili međuprostorom.

Jednokratna premija

u osiguranju života uplata ukupne premije u cijelosti za cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Za istu ugovorenu svotu jednokratna premija je manja od ukupno uplaćene premije koja bi se plaćala u više godina trajanja osiguranja.

Kapitalizirana vrijednost

vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja, posebice za osiguranja s trajanjem 20 i više godina, često nema kapitalizirane vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.

Karenca

razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguratelj nije u obvezi ako nastane osigurani slučaj (npr. kod osiguranja od prekida rada uslijed požara).

Kargo osiguranje

osiguranje robe u prijevozu.

Klauzula

konkretizira odredbe ugovora o osiguranju ili reosiguranju tako da proširuje / sužava osigurateljnu / reosigurateljnu zaštitu.

Kolektivno osiguranje

oblik osiguranja prema broju osiguranika.

Kompletiranje štete

postupak prikupljanja dokumentacije za obradu šteta, koji se razlikuje po skupinama i vrstama osiguranja.

Kontrola štete

pretposljednja faza u rješavanju štete (prije isplate odštete); podrazumijeva kontrolu svih provedenih radnji po fazama rješavanja (izvid, procjena, obračun i likvidacija štete)

Kopneno osiguranje

oblik osiguranja prema mjestu ostvarenja rizika.

Korisnik osiguranja

osoba kojoj u osiguranju života i osiguranju od posljedica nesretnog slučaja pripadaju prava iz osiguranja u slučaju smrti osiguranika; korisnika osiguranja prilikom sklapanja ugovora o osiguranju u pravilu određuje osiguranik.

Krađa

protuzakonito uzimanje imovine druge osobe. Da bi se smatrala osiguranim slučajem, mora biti prijavljena nadležnoj policijskoj postaji. Policijski zapisnik je dio odštetnog zahtjeva. Dijeli se na provalnu krađu (nasilni ulazak u prostorije) i na običnu krađu.

Kratkoročno osiguranje

osiguranje čije je trajanje kraće od godinu dana. Premija se računa po principu pro rata temporis, ukoliko cjenikom nije drugačije određeno.

Kvota šteta

odnos između iznosa šteta i premije osiguranja mjerodavnih u promatranom razdoblju.

Lekaža

gubitak tekućine kroz pukotine na spremnicima; rizik lekaže se različito tretira kod pojedinih vrsta osiguranja.

Liječnički pregled

pregled osiguranika radi utvrđivanja njegova zdravstvena stanja ako se osigurava na veći iznos osigurane svote koja je obično limitirana u uvjetima ili cjenicima osiguranja. Obavlja se prije prihvaćanja osiguranika u osiguranje kao dio procesa preuzimanja rizika. Važan je zbog antiselekcije, pravilnog određivanja premije i ne osiguravanja osoba za koje je izvjesno ili postoji velika vjerojatnost smrti ili oboljenja.

Likvidacija štete

najvažnija faza rješavanja štete koja, temeljem dotad obavljenih poslova, rezultira utvrđivanjem konačne odštete oštećeniku

Limit

gornja granica obveze osiguratelja kod ugovora o osiguranju, odnosno, reosiguratelja kod ugovora o reosiguranju.

List pokrića

dokument kojim se dokazuje postojanje osiguranja bez police; obično se izdaje kada ne postoji neki opći ugovor o osiguranju, i to kad se iz tehničkih razloga ne može odmah izdati polica osiguranja, a ugovaratelju osiguranje je hitno potrebna isprava kao potvrda o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

Malus

doplatak na premiju ugrađen u cjenik, koji osiguratelj obračunava osiguraniku za nepovoljan odnos premije i šteta; povišenje premijske stope osiguraniku za iduće razdoblje ako su štete tijekom ugovorenog ranijeg razdoblja znatno premašile naplaćenu premiju.

Marketing

poslovna aktivnost koja povezuje proizvodnju s potrošnjom, tako da se maksimalno zadovolje potrebe društva koje se na tržištu pojavljuju kao potražnja.

Matematička pričuva

sredstva koja se formiraju iz štedne komponente osiguranja života; njome se izmiruju buduće obveze iz mješovitih osiguranja života.

Međunarodni kargo

osiguranje robe koja se prevozi izvan granica naše zemlje.

Metode upravljanja rizikom

jedna od faza upravljanja rizikom; postoje metode fizičke kontrole (izbjegavanje rizika i smanjenje njegove veličine) i metode financijske kontrole (zadržavanje rizika, transfer rizika i osiguranje).

Minimalna premija

najmanji iznos premije za koju je moguće zaključiti osiguranje; fiksni iznos ili minimalni postotak koji zaračunava osiguravatelj za preuziman je malih rizika kod kojih režijski dodatak ne bi pokrivao ni približno troškove poslovanja.

Mjerodavna premija

ukupna tehnička premija iz promatranog razdoblja umanjena za prijenosnu premiju aktualnog razdoblja i uvećana za prijenosnu premiju iz prethodnog razdoblja

Mjerodavne štete

obveze osiguratelja prema ugovorima o osiguranju, nastale u promatranom razdoblju.

Mješovito osiguranje života

osiguranje za slučaj smrti i doživljenja.

Mjesto osiguranja

područje na kojem je smješten predmet osiguranja ili na kojem se kreću npr. transportna sredstva, naznačen na polici osiguranja.

Načelo razmjera

primjenjuje se kod klasičnih (svotnih) osiguranja; odšteta se odnosi prema šteti u jednakom odnosu kao i iznos osiguranja prema stvarnoj vrijednosti; ako je iznos osiguranja npr. 70% od stvarne vrijednosti predmeta osiguranja, i odšteta će iznositi 70% od štete.

Nadosiguranje

oblik osiguranja prema stupnju osigurateljnog pokrića po kojem je svota osiguranja iz ugovora o osiguranju veća od stvarne vrijednosti osigurane stvari.

Nagodba

ugovor kojim osobe između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu uzajamnim popuštanjem prekidaju spor, odnosno, otklanjaju neizvjesnost i određuju svoja prava i obveze.

Named perils

princip osigurateljnog pokrića po kojemu su osigurani samo navedeni rizici (suprotno od principa all risks).

Neto dobit

pozitivna razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, umanjena za obračunati porez na dobitak.

Neto gubitak

negativna razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, umanjena za obračunati porez na dobitak.

Neto premija

dio bruto premije potreban za pokriće predvidivih izdataka za štete. U zakonu u osiguranju koristi se naziv funkcionalna premija, koja sadrži tehničku premiju, a eventualno i dio za preventivu. Tehnička premija može odgovarati pojmu neto premije. Neto premija je jednaka očekivanoj šteti.

Neživotna osiguranja

jedna od dvije skupine osiguranja (druga skupina su životna osiguranja) prema Smjernicama Europske unije, koje su u primjeni od 1.1.1998.

Nova vrijednost

oblik osigurateljnog pokrića imovine; prema posebnim uvjetima građevinski objekti i oprema se mogu osigurati na novu vrijednost samo ako njihova stvarna vrijednost nije manja od 40% od nove vrijednosti u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju.

Obavještavanje osiguratelja o promjenama osiguranog rizika

jedna od obveza ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika prema Zakonu o obveznim odnosima.

Objektivni rizici

rizici sa stajališta o kojem ovisi njihova realizacija; nastaju spletom objektivnih okolnosti i lako su mjerljivi.

Obligatorno reosiguranje

reosiguranje u kojem se unaprijed zaključuje ugovor za određeno vrijeme, u kojem se reosiguratelj obvezuje primiti «na neviđeno» u reosiguranje sve rizike koji su predmet reosigurateljne zaštite.

Obnova osiguranja

postupak kojim se obnavlja osiguranje koje je prestalo zbog njegova isteka, neplaćanja premije ili zbog nekog drugog razloga. Osiguranje se obnavlja u rokovima predviđenim uvjetima osiguranja.

Obveza osiguranika kad nastane osigurani slučaj

jedna od obveza ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika, prema ZOO.

Obveze osiguranika / ugovaratelja osiguranja

definirane su ZOO, a svode se na slijedećih 5 aktivnosti: prijava okolnosti značajnih za ocjenu osiguranog rizika, plaćanje premije, obavještavanje osiguratelja o promjenama osiguranog rizika, sprečavanje osiguranog slučaja te obveze kad nastane osigurani slučaj.

Obvezno osiguranje

osiguranje kojem obveza proizlazi iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu ili iz drugih zakona.

Odbitna franšiza

vidi pod 'Franšiza'

Odgođena renta

renta čija se isplata odgađa do nekog ugovorenog roka, a nakon što je ugovaratelj uplatio cjelokupnu premiju.

Odšteta

visina koju osiguratelj priznaje kao naknadu iz uvjeta sklopljenog ugovora o osiguranju

Opadajuće osiguranje za slučaj smrti

osiguranje za slučaj smrti u kojem se osigurana svota svake godine ili svakog mjeseca smanjuje za određeni iznos, a na isteku osiguranja ima vrijednost nula. Obično se koristi za pokriće kredita ili hipoteke kod kojeg se dug s vremenom smanjuje.

Osigurani rizik

element ugovora o osiguranju; događaj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pojmom rizik podrazumijeva se budući neizvjesni događaj nastao nezavisno od isključive volje osiguranika zbog kojeg osiguranik može pretrpjeti materijalnu štetu.

Osigurani slučaj

događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima osiguranja. Osigurani slučaj se mora ostvariti dok traje osiguranje.

Osiguranje bez sudjelovanja u dobiti osiguranje života u kojem ugovaratelj osiguranja nema pravo na sudjelovanje u dobiti osiguravatelja.

Osiguranik

u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Ako osiguranik i ugovaratelj osiguranja nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pisana suglasnost osiguranika. U imovinskim osiguranjima – vlasnik predmeta osiguranja, osoba čija je imovina, odnosno, imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja.

Osiguranje za slučaj smrti

osiguranje života s funkcijom zaštite od mogućnosti smrti za vrijeme ugovorenog razdoblja. Osiguranje za slučaj smrti je riziko osiguranje, a osiguratelj je u obvezi ako se ispuni osigurani slučaj u ugovoreno vrijeme tj. ako osiguranik umre za trajanja ugovorenog osiguranja osiguravatelj je u obvezi isplate osigurane svote, a ako osiguranik doživi rok na koji je osiguranje sklopljeno, obveza osiguravatelja prestaje.

Osiguratelj

društvo za osiguranje s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju; osiguratelj se obvezuje, prema uvjetima osiguranja, ugovaratelju osiguranja / korisniku osiguranja isplatiti osigurninu, odnosno, naknaditi štetu.

Osigurateljna godina

vrijeme od godine dana koje počinje na dan početka osiguranja ili na dan nastavka osiguranja. Za razliku od kalendarske i poslovne godine, svaka polica može imati različitu osigurateljnu godinu.

Osiguriv rizik

mora ispunjavati kriterije: mora postojati velik broj jedinica izloženosti riziku; šteta mora biti iznenadna i nenamjerna; šteta mora biti mjerljiva; šteta ne smije biti katastrofalna; vjerojatnost štete mora biti kalkulabilna; premija mora biti ekonomski opravdana.

Oštećeni

osobe koje podnose zahtjev za naknadu štete za koju je odgovoran osiguranik koji je sklopio osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama.

Otkupna vrijednost

u osiguranju života vrijednost police koju osiguratelj isplaćuje, obično ugovaratelju osiguranja kod otkupa osiguranja prije njegovog ugovorenog isteka. Otkupna se vrijednost povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja često nema otkupne vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.

Pasivno reosiguranje

osigurateljevo prenošenje (cediranje) viškova rizika reosiguratelju.

PML

engl. probable maximum loss – najveća vjerojatna šteta.

Podosiguranje

kada se utvrdi da je vrijednost osigurane stvari u trenutku ostvarenja osiguranog slučaja veća od svote osiguranja, a osigurnina se smanjuje razmjerno vrijednosti osigurane stvari u trenutku osiguranog slučaja. (ZOO, Čl. 960.) Odšeta = ( ugovorena svota osiguranja /stvarna vrijednost predmeta )X visina štete.

Pojedinačno osiguranje života osiguranje života jedne osobe ili osiguranje više života. Za razliku od grupnog osiguranja života posebna pažnja posvećuje se preuzimanju u osiguranje zbog moguće antiselekcije.

Polica osiguranja

isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

Policirana premija

novčani iznos koji je ugovoren pri sklapanju osiguranja u tekućem obračunskom razdoblju za pokriće rizika.

Ponuda osiguranja

ponuda ugovaratelja osiguranja osiguratelju za zaključenje ugovora o osiguranju, koja je najčešće napisana na tiskanici osiguratelja. Pisana ponuda obvezuje ponudioca za 8 dana od dana kada je ponuda prispjela osiguratelju.

Portfelj

ukupno stanje svih ugovora o osiguranju ili reosiguranju u visini preuzetih obveza i/ili premija; broj osiguranja s ukupnim iznosom premije osiguranja.

Posebni uvjeti osiguranja

primjenjuju se na grupu ugovora o osiguranju ili sadrže odredbe koje nisu sadržane u općim uvjetima osiguranja. Posebnim uvjetima može se proširiti ili suziti osigurateljna zaštita utvrđena općim i posebnim uvjetima.

Predmet osiguranja (osigurana stvar, objekt osiguranja)

može biti materijalni predmet ili imovinski interes. Predmet osiguranja mora biti definiran na način da nema dvojbe o njegovim karakteristikama i identifikaciji pri ugovaranju osiguranja i kada nastane osigurani slučaj.

Premija osiguranja

novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju.

Premijska stopa

cijena po jedinici osiguranja. Najčešće se iskazuje u promilima tj. u obliku premije za 1000 jedinica iznosa osiguranja ili osnovice za obračun premije.

Pričuve šteta

oblikuju se u visini procijenjenih obveza koje je društvo za osiguranje dužno isplatiti na temelju onih ugovora o osiguranju kod kojih je osiguranja slučaj nastupio prije kraja obračunskog razdoblja; moraju obuhvaćati procijenjene obveze za već nastale, a još neprijavljene štete.

Prijenosna premija

dio premije koji se prenosi u sljedeće poslovno razdoblje, obračunava se prema načelu pro rata temporis.

Pro rata temporis

princip izračuna premije ili naknade štete za razdoblje kraće od godine dana. Ukupan iznos / 365 = dnevni iznos. Dnevni iznos * broj dana trajanja osiguranja ili štete = naknada ili premija.

Proporcionalno reosiguranje

oblik reosiguranja kod kojeg reosiguratelj prema udjelu u riziku sudjeluje i u premiji i u šteti.

Prvi rizik

princip osiguranja s iznosom manjim od vrijednosti predmeta osiguranja. Iznos predstavlja gornju granicu osigurateljeve obveze po štetnom događaju, ali ne i kroz osigurateljnu godinu.

Račun dobiti i gubitka

jedan od financijskih izvještaja, pokazuje prihode, rashode i financijski rezultat u određenom razdoblju.

Razred rizika (opasnosti)

značajka osiguranog predmeta vezana uz stupanje njegove izloženosti pojedinom riziku.

Renta

serija periodičnih isplata koje mogu rasti ili se smanjivati, a prestaju nastupom određenog događaja. Događaj je najčešće kraj određenog razdoblja ili smrt osobe koja prima rentu.

Reosiguranje

zasebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguratelj prenosi na reosiguratelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguratelju premiju reosiguranja. Kraće: osiguranje osiguratelja.

Rezerva (pričuva) šteta

sredstva namijenjena isplati već nastalih, a neisplaćenih šteta

Režijski dodatak

dio premije namijenjen za obavljanje djelatnosti osiguranja; pokriva troškove poslovanja, a određuje ga svaki osiguratelj zasebno.

Rizik

je neizvjesnost nastanka štete, a mora biti: budući, neizvjestan i nezavisan od volje ugovaratelja i/ili osiguranika.

Riziko premija

u osiguranju života dio neto premije koji služi za pokriće razlike ugovorene svote i matematičke pričuve osiguranja života u slučaju smrti u tekućoj godini osiguranja.

Samopridržaj

udio osiguranika u šteti. Ugovara se u apsolutnom iznosu (valuti) ili u postotku od iznosa štete (%).

Segmentacija osigurateljnog tržišta

podjela tržišta na homogene skupine korisnika osigurateljnih usluga gdje svaka skupina može biti izabrana kao tržišna meta na koju se utječe određenim marketinškim programom.

Skadenca

dospijeće obnove police ili datum isteka tekuće osigurateljne godine. Skadenca se ne mora podudarati s kalendarskom godinom

Stopa šteta

odnos šteta i svote osiguranja u nekom portfelju. Stopa šteta (u promilima ) = ( ukupna odšteta/ukupna osnovica za izračun premije )X1000

Stvarna vrijednost

princip osiguranja na stvarnu vrijednost. Nova vrijednost umanjena za procijenjenu istrošenost (amortizaciju).

Subrogacija

prijelaz osiguranikovih prava na osiguratelja do visine isplaćene naknade prema osobi koja je odgovorna za štetu.

Suosiguranje

vid osiguranja kod kojeg osiguranik jedan rizik dijeli između dva ili više osiguratelja.

Svotno (ekscedentno) reosiguranje

vrsta proporcionalnih reosiguranja u kojoj je samopridržaj osiguratelja izražen u apsolutnom iznosu, a višak svote osiguranja koji prelazi samopridržaj, osiguratelj prenosi (plasira) u reosiguranje.

Šomažna osiguranja

osiguranja financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih rizika ili strojeva od loma i nekih drugih rizika.

Šteta

stvarni iznos gubitka koji je nastao ostvarenjem osiguranog rizika.

Tablica invaliditeta

tablica u kojoj je utvrđen postotak invaliditeta za potpuni gubitak ili potpunu trajnu nemogućnost upotrebe uda ili dijela tijela. Sastavni je dio općih i posebnih uvjeta i svakog pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Tablice smrtnosti

sadrže teoretski broj živih ljudi određene starosti, teoretski broj umrlih u određenoj starosti, vjerojatnosti smrti i vjerojatnosti doživljenja za sve godine starosti stanovništva (obično od 0 do 100 godina starosti).

TBS

teško bolesna stanja.

Tehnička premija

dio premije namijenjen ispunjavanju obveza iz osiguranja (naknada šteta i ugovorenih iznosa osiguranja te ostalih obveza).

Teorija vjerojatnosti

matematička disciplina koja se bavi formiranjem i poroučavanjem matematičkog modela slučajnog pokusa; na teoriji vjerojatnosti zasniva se račun vjerojatnosti kao jedan od čimbenika tehničke organizacije osiguranja.

Tontine osiguranje

spada u skupinu životnih osiguranja; zasniva se na uplatama više investitora u investicijski fond – tontine; naziv nosi po talijanskom bankaru Lorenzu de Tontiniju iz 17. stoljeća.

Treća osoba

pojam koji u osiguranju od odgovornosti označava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete.

Udio osiguratelja

dio u riziku koji snosi osiguratelj.

Udio reosiguratelja

dio u riziku koji snosi reosiguratelj.

Udio u dobiti

u osiguranju života dio dobiti osiguravatelja koji se distribuira ugovarateljima osiguranja za osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti. Nastaje kao posljedica ostvarenih rezultata u poslovanju osiguratelja boljih nego je bilo predviđeno.

Ugovaratelj osiguranja

pravna ili fizička osoba koja s osigurateljem sklapa ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja, ali ne mora imati i pravo na naknadu od osiguratelja; za jedan ugovor može postojati više ugovaratelja, a u najvećem broju slučajeva, ugovaratelj i osiguranik su iste police.

Ugovor o osiguranju

suglasno izjavljena volja između ugovaratelja osiguranja i osiguratelja s njihovim utvrđenim pravima i obvezama.

Ugovor o reosiguranju

suglasno izjavljena volja između osiguratelja i reosiguratelja s njihovim utvrđenim pravima i obvezama.

Ugovorena vrijednost

oblik osigurateljnog pokrića materijalne imovine koji mogu zaključiti pravne osobe koje uredno vode propisano knjigovodstvo o materijalnoj imovini; primjenjuje se kod osiguranja od požara i nekih drugih rizika kod osiguranja strojeva od loma.

Ugovorne strane

jedan od najvažnijih elemenata police; ugovorne strane su ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik (najčešće je riječ o istoj osobi) te osiguratelj (društvo za osiguranje).

Ulaganja

najvažnija stavka aktive bilance društava za osiguranje; u strukturi ulaganja najzastupljenija su ulaganja u vrijednosne papire.

Upravljanje rizicima

znanstveni pristup rizicima, značajan za osiguratelja i reosiguratelja, ali i gospodarstvo države.

Utvrđivanje omjera razmjera

odnos koji se koristi u likvidaciji šteta; dobije se stavljanjem u odnos svote osiguranja iz ugovora i utvrđene stvarne vrijednosti.

Uvjeti osiguranja

njima se detaljno uređuju odnosi između osiguravatelja i osiguranika iz ugovora o osiguranja. Prilažu se polici ili su već tiskani na njoj. Sastavni su dio ugovora o osiguranju.

Uzajamno osiguranje

oblik osiguranja prema načinu pokrića rizika.

Valutna klauzula

zaštitna klauzula kojom se iznos ugovorene osigurane svote, premije veže uz tečaj stabilne valute.

Vatrootporni zid

propisno izgrađen zid između pokretnih i/ili nepokretnih stvari, čije postojanje ili nepostojanje označava odvojeni ili jedinstveni rizik.

Vinkulacija police

izjava u polici osiguranja ili ispravi koja se polici prilaže o ustupanju prava na naknadu osigurnine trećoj osobi.

Višegodišnje osiguranje

osiguranje zaključeno za razdoblje duže od jedne godine s naznačenim datumom početka i isteka osiguranja. Prema ZOO ne može se raskinuti prije proteka 5 godina od datuma početka, a nakon toga se može raskinuti na skadenci uz otkazni rok od 6 mjeseci.

Višekratna premija

u osiguranju života premija koja se plaća svake godine kroz dio ili kroz cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Može se plaćati jednom godišnje ili u više godišnjih obroka.

Višestruko osiguranje

kada je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguravatelja od istog rizika, za isti interes, za isto vrijeme i za istog osiguranika, tako da zbroj osiguranih iznosa ne prelazi vrijednost te stvari. Svaki osiguratelj odgovara za ispunjenje u potpunosti obveza nastalih uz ugovora o osiguranju. (ZOO, Čl. 958.)

Zajednički rizici

rizici s obzirom na posljedice koje mogu izazvati; posljedice su im sveobuhvatne i/ili katastrofalne pa im je osigurateljno nemoguće obuhvatiti sve posljedice.

Zakon o obveznim odnosima (ZOO)

zakon kojim se uređuju prava i obveze u obveznim odnosima u RH. Odsjek 27. Ugovor o osiguranju se odnosi na osigurateljni dio.

Zakon o osiguranju

zakon kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja poslova u društvima za osiguranje i reosiguranje te nadzor nad njihovim poslovanjem; donosi ga Hrvatski sabor.

Zakon velikih brojeva

prirodni zakon po kojem određeni događaj predstavlja slučaj ako se promatra pojedinačno, a postaje zakonitost u velikom broju promatranja; ako je broj promatranih događaja na širem području, a trajanje promatranja duže, odstupanje stvarnih događaja od statistički predviđenih je manje.

Zarađena premija

ukupna zaračunata bruto premija umanjena za prijenosnu premiju iz tekuće godine i uvećana za prijenosnu premiju iz prethodne godine.

Zelena karta

međunarodna potvrda izdana od ovlaštenog osiguratelja kojom se potvrđuje postojanje urednog osiguranja za štete iz uporabe motornih vozila nastalih u jednoj ili više država koje su u njoj naznačene.

Osiguranje od autoodgovornosti

Korisnik prijevoznog sredstva

je fizička ili pravna osoba koja voljom vlasnika stvarno raspolaže prijevoznim sredstvom

Motorno vozilo

je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama

Najniža osigurana svota

Najniža osigurana svota po jednom štetnom događaju na koje se sklapa osiguranje od automobilske odgovornosti iznosi:

1. Za štetu zbog smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja nanesenu:

 • autobusom i teretnim vozilom, odnosno priključnim vozilom - 6.500.000,00 kuna,
 • vozilom kojim se prevoze opasne tvari - 8.000.000,00 kuna,
 • ostalim vozilima, odnosno nepoznatim vozilima - 3.500.000,00 kuna

2. Za štetu zbog uništenja ili oštećenja stvari nanesenu:

 • autobusom i teretnim vozilom, odnosno priključnim vozilom - 3.500.000,00 kuna,
 • vozilom kojim se prevoze opasne tvari - 4.000.000,00 kuna,
 • ostalim vozilima, odnosno nepoznatim vozilima - 1.500.000,00 kuna.

Neosigurano vozilo

je vozilo za koje nije sklopljen ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti ili je trajanje osiguranja isteklo, a ugovor o osiguranju nije produžen ni u počeknom roku

Nepoznato vozilo

je vozilo koje nije bilo moguće identificirati, kao ni njegova odgovornog osiguratelja

Odgovorni osiguratelj

je društvo za osiguranje s kojim je vlasnik prijevoznog sredstva, a kojim je prouzročena šteta, sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama

Osiguranik

je osoba čiji je imovinski interes osiguran

Oštećena osoba

je svaka osoba kojoj je nanesena šteta na stvarima i/ili na osobama, koja na temelju ovoga Zakona ima pravo podnijeti odštetni zahtjev

Odgovorni osiguratelj

je društvo za osiguranje s kojim je vlasnik prijevoznog sredstva, a kojim je prouzročena šteta, sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama

Osiguranik

je osoba čiji je imovinski interes osiguran

Oštećena osoba

je svaka osoba kojoj je nanesena šteta na stvarima i/ili na osobama, koja na temelju ovoga Zakona ima pravo podnijeti odštetni zahtjev

Počekni rok

je razdoblje od 30 dana nakon isteka ugovora o osiguranju u kojem se prava i dužnosti iz ugovora o osiguranju produžuju

Područje država članica Sustava zelene karte osiguranja

je teritorij Europske unije, područje država EEA (Europski gospodarski prostor) koje nisu članice Europske unije (Island, Norveška i Lihtenštajn) te Andore i Švicarske

Prijevozno sredstvo

je vozilo, zrakoplov, brodica, odnosno jahta

Priključno vozilo

je svako vozilo namijenjeno da ga vuče motorno vozilo

Prometna nezgoda

je događaj kod kojega je šteta nastala zbog uporabe prijevoznog sredstva

Teritorij Europske unije

je područje država članica Europske unije

Ugovaratelj osiguranja

je osoba koja je s društvom za osiguranje sklopila ugovor o osiguranju

Vozač

je osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom

Vozilo

je svako motorno vozilo, odnosno svako priključno vozilo

Zelena karta osiguranja

je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sustava zelene karte osiguranja

Auto kasko

Franšiza

ako je ugovorena franšiza to znači da osiguranik sam snosi dio štete do iznosa ugovorene franšize. Osiguratelj umanjuje isplatu štete za iznos odnosno iznose franšize

Iznos osiguranja

najviši iznos obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju

Krađa

krađa, provalna krađa, razbojstvo, razbojnička krađa

Osiguranik

osoba čiji je imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja

Osiguratelj

Generali osiguranje d.d., Zagreb, s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju

Osigurnina

iznos koji je osiguratelj dužan isplatiti po nastanku osiguranog slučaja

Polica osiguranja

isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju

Premija osiguranja

iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća temeljem ugovora o osiguranju

Subrogacija

Isplatom osigurnine prelaze na osiguratelja, po sili zakonu, do visine isplaćene naknade, sva osiguranikova prava prema osobi koja je na bilo koji način odgovorna za štetu

Šteta

događaj prouzročen osiguranim rizikom koji za posljedicu ima oštećenje, uništenje ili nestanak predmeta osiguranja

Teritorijalna valjanost osiguranja

osiguranje vrijedi dok se vozilo nalazi na području država Europe. Osiguranje vrijedi samo na području europskog dijela Turske. Na području Rusije osiguranje vrijedi samo na području od granice s nekom od europskih država do 55-og meridijana

Totalna šteta

ako je vozilo uništeno ili nestalo (totalna šteta), tada s danom uništenja ili nestanka prestaju sva ugovorena pokrića na polici osiguranja

Ugovaratelj osiguranja

osoba koja s osigurateljem sklapa ugovor o osiguranju

Ugovor o osiguranju

sastavni dijelovi ugovora o osiguranju su ponuda za sklapanje osiguranja, polica osiguranja, uvjeti osiguranja i ugovorene klauzule

Osiguranje života

Dinamika plaćanja

način plaćanja ugovorenog iznosa premije. Dinamiku odabire ugovaratelj, a može biti jednokratna ili višekratna (mjesečna, kvartalna, polugodišnja, godišnja).

Dobit

Ugovaratelj odnosno korisnik osiguranja sudjeluje u raspodjeli ostvarenog dobitka u osiguranju života putem svoje police osiguranja života ukoliko mu je takvo pravo dano cjenikom prema kojem je zaključena polica osiguranja. Osiguratelj pripisuje dobitak po polici osiguranja života u visini i na način koji je utvrđen Uvjetima osiguranja, a isti se isplaćuje dodatno, uz isplatu ugovorene svote, pri nastanku osiguranog slučaja ili po isteku police (sukladno Uvjetima osiguranja).

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

ugovara se uz osiguranje života i za slučajeve:

 • smrti uslijed nezgode,
 • smrti uslijed prometne nezgode,
 • trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja.

Ugovorena svota za slučaj smrti uslijed nezgode isplaćuje se zajedno s ugovorenom svotom za osiguranje života, ako je smrt posljedica nezgode. Ugovorena svota za slučaj smrti uslijed prometne nezgode isplaćuje se zajedno s ugovorenom svotom za osiguranje života i osiguranom svotom za slučaj smrti uslijed nezgode, ako je smrt posljedica prometne nezgode. Ako je nakon nezgode osiguraniku ostao trajni invaliditet, ovisno o postotku invaliditeta, isplaćuje se određeni iznos naknade (postotak od osnovnog osiguranog iznosa), pri čemu treba naglasiti da naknada raste ovisno o postotku invaliditeta, odnosno da se radi progresivnim naknadama za invaliditet. Primjerice, u slučaju postotka trajnog invaliditeta većeg od 50 posto, za svaki dodatni postotak invaliditeta isplaćuje se dvostruka naknada.

Dopunsko osiguranje za slučaj nastanka teških bolesti

ugovara se uz investicijsko osiguranje života Stratego. Ovu vrstu osiguranja mogu koristiti osobe od 15 do 60 godina starosti, a maksimalna dob pri isteku osiguranja je 65 godina. Pod teškim bolestima podrazumijevaju se: srčani infarkt, karcinom, moždani udar, otkazivanje oba bubrega, transplantacija vitalnih organa, operacija aorte, By-pass, nadomjestak srčanog zaliska, AIDS, sljepoća, gluhoća, skleroza multipleks, oduzetost, encefalitis prouzročen ugrizom krpelja, teške opekotine.

Indeksacija

zaštita realne vrijednosti uloženog novca. Za ugovoreni se postotak od 3 do 10%) svake godine povećava premija, a istodobno se izračunava nova, veća ugovorena svota.

Investicijski paket ili struktura ulaganja

čine ga investicijski fondovi s omjerom sredstava u njima koji se definira na polici investicijskog osiguranja života.

Izvanredna uplata (ekstra uplata)

ugovaratelj može tijekom osiguranja, uz prethodnu najavu Osiguratelju, neovisno o ugovorenoj dinamici plaćanja, uplatiti i dodatna sredstva u policu investicijskog osiguranja života; bez obzira na odabranu strategiju ulaganja za redovna plaćanja.

Kapitalizacija

smanjenje osigurane svote i promjena osiguranja u osiguranje bez daljnjeg plaćanja premije uz ukidanje dopunskih osiguranja. Kapitalizacija je moguća nakon proteka vremenskog perioda definiranog Uvjetima.

Korisnik osiguranja

osoba, ili više njih, koja polaze pravo na odštetu kada dođe do osiguranog slučaja. Može biti vise korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dijele naknadu.

Naknada za rođenje djeteta

Generali isplaćuje majci koja je osiguranik naknadu za opremu djeteta rođenog u vrijeme trajanja mješovitog osiguranja u visini od 3% od ugovorenog iznosa. Naknada se isplaćuje samo za jedno dijete, ukoliko je rođeno najmanje devet mjeseci nakon početka osiguranja.

Nesretni slučaj

svaki iznenadni i o volji osiguranika neovisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili oštećenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Osigurana svota

najviši iznos obveze Osiguratelja. Izračunava se sukladno važećim cjenicima Osiguratelja, a ovisi o spolu i dobi osiguranika, trajanju osiguranja te željenom iznosu premije.

Osigurani slučaj

događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima za svaku vrstu osiguranja, a u svakom ugovoru o osiguranju pojedinačno su navedeni svi osigurani rizici.

Osiguranik

osoba o čijoj smrti, doživljenju ili povredi ovisi nastanak osiguranog slučaja.

Osiguratelj

Generali osiguranje d.d., pravna osoba koja se bavi osiguranjem.

Osigurateljeve obveze

predstavljaju sve obveze koje je osiguratelj preuzeo ugovorom o osiguranju, a to su razni oblici isplate ugovorenih svota ili naknada, koji su detaljno definirani policom osiguranja i uvjetima osiguranja.

Osigurnina

iznos koji Osiguratelj isplaćuje prema ugovoru o osiguranju za pojedinačni osigurani slučaj.

Otkup

prekid osiguranja uz isplatu štednog dijela police umanjenog za troškove. Otkup je moguć nakon proteka vremenskog perioda definiranog Uvjetima.

Početak i istek osiguranja

datum kojim počinje vrijediti ugovor o osiguranju. Ugovor o osiguranju zaključen je kad ugovorne strane potpišu policu osiguranja ili list pokrića. Istek važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguravatelj više nije u obvezi.

Polica

isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Ponuda

pisani prijedlog Osiguratelju za sklapanje osiguranja života.

Ponuditelj

osoba koja podnosi pisanu ponudu s namjerom da zaključi ugovor o osiguranju.

Potpuna i trajna radna nesposobnost

dopunsko osiguranje uz osiguranje života. Ako tijekom trajanja osiguranja kod osiguranika nastupi potpuna i trajna nesposobnost za rad, ugovaratelj se oslobađa od plaćanja premije osiguranja života za preostalo razdoblje trajanja osiguranja. U tom slučaju Generali preuzima plaćanje premije, a ugovor o osiguranju života ostaje na snazi do isteka osiguranja kako je i ugovoreno.

Predujam

Predujam predstavlja vrstu kratkoročnog financiranja ugovaratelja osiguranja, a može se isplatiti po policama kod kojih je ugovoreno mješovito životno osiguranje ili osiguranje doživljenja i kod kojih se redovito uplaćuju premije osiguranja (cjenici VITA, VITA2+, VITA3+, Riznica i Kapital). Predujam po polici osiguranja života moguće je odobriti po policama sa štednom komponentom kod kojih je ostvaren uvjet plaćene dvije ili tri godišnje premije, odnosno postojanje otkupne vrijednosti po polici te se isti odobrava do visine od 80% otkupne vrijednosti.

Premija

iznos koji je ugovaratelj osiguranja dužan platiti osiguratelju na temelju ugovora o osiguranju.

Premijski most

period oslobođenja plaćanja premije kod investicijskog osiguranja života. U tom slučaju garantirani osigurani iznos za slučaj smrti i odabrana dopunska osiguranja ostaju na snazi nepromijenjeni, a postojeća vrijednost u investicijskim fondovima ili paketu se umanjuje za riziko premije navedenih pokrića i administrativnu naknadu tijekom cijelog roka oslobođenja. Nakon isteka ugovorenog roka oslobođenja od obveze uplate premije nastavlja se obveza plaćanja premije.

Promjena strategije ulaganja

ugovaratelj se može tijekom trajanja osiguranja odlučiti za drugačiju strategiju ulaganja, te se sve uplate od dana zatražene promjene strategije usmjeravaju na novo odabrani paket, a vrijednost udjela fondova u dotadašnjem paketu na dan promjene ostaje ista.

Trajanje osiguranja

ugovoreni period osiguranja. Razdoblje od 0 sata prvog dana osiguranja do 24 sata posljednjeg dana osiguranja.

Transfer sredstava iz paketa u paket

moguće je postojeća sredstva u pojedinom paketu transferirati u neki drugi paket na način da se dotadašnja vrijednost udjela u paketu pretvara u vrijednost udjela u novoizabranom paketu na isti dan; strategija ulaganja za daljnje uplate premije ostaje nepromijenjena.

Udio investicijskog fonda ili paketa

dio imovine investicijskog fonda ili paketa.

Ugovaratelj osiguranja

osoba koja zaključi ugovor o osiguranju i po tom ugovoru mu pripadaju prava i dužnosti do nastupa osiguranog slučaja. Ugovaratelj osiguranja može biti fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u RH. Ugovaratelj osiguranja mora biti punoljetna osoba.

Ugovor o osiguranju

čine ponuda, polica i Uvjeti osiguranja.

Uvjeti osiguranja

skup klauzula kojima se uređuju odnosi između osiguratelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Uvjeti su sastavni dio ugovora, a odredbe uvjeta osiguranja u pravilu su regulirane zakonskim propisima i sporazumima osiguravatelja.

Osiguranje nezgode

Grupno osiguranje nezgode

Osiguranje kojim se po jednom ugovaratelju osiguranja može osigurati 5 i više osoba jedinstvenom policom osiguranja.

Korisnik

Osoba kojoj se isplaćuje osigurana svota, odnosno naknada.

Kratkoročno osiguranje

Osiguranje koje se ugovara na razdoblje kraće od jedne godine

Nesretni slučaj

Svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Osiguranik

Osoba o čijoj smrti, invaliditetu ili pogoršanju zdravlja ovisi isplata osigurane svote, odnosno naknade.

Osigurna svota

Najveći iznos do kojega je osiguratelj u obvezi za svakog pojedinog osiguranika.

Pojedinačno osiguranje

Osiguranje jedne određene osobe.

Polica

Isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Ponuditelj osiguranja

Osoba koja podnosi pisanu ili usmenu ponudu osiguratelju s namjerom da zaključi osiguranje.

Premija osiguranja

Iznos koji je ugovaratelj dužan platiti osiguratelju prema ugovoru o osiguranju.

Trajni invaliditet

Potpuni ili djelomični gubitak organa, trajni, potpuni ili djelomični gubitak funkcije organa ili pojedinih dijelova organa nakon završenog liječenja.

Ugovaratelj osiguranja

Osoba koja s osigurateljem zaključi ugovor o osiguranju.

Ugovor o osiguranju

Čine ga polica i Opću uvjeti za dragovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Zanimanje

Posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život. Zanimanje je bitno kod utvrđivanja rizika.

Odgovornost

Agregatni limit

predstavlja maksimalnu obvezu osiguravatelja u ugovorenom periodu osiguranja (uobičajeno jedna godina, ali u posebnim je slučajevima moguće i kratkoročno/ispodgodišnje osiguranje).

Limit pokrića po štetnom događaju

predstavlja maksimalnu obvezu osiguravatelja po jednom štetnom događaju.

Osiguranik

kod neživotnih osiguranja (osim osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja i zdravstvenog osiguranja) je osoba na koju glasi ugovor o osiguranju.

Osiguranje od odgovornosti

podrazuimijeva odgovornost prema trećim osobama, i to za smrt, povrede ili oboljenja osoba ili za oštećenja odnosno uništenja predmeta. Limit pokrića je gornji limit obveze osiguravatelja bez obzira na stvarnu ili procijenjenu vrijednost.

Opća odgovornost općenito može biti ugovorena kao:

 • odgovornost građana (privatna odgovornost) i
 • odgovornosti iz djelatnosti (opća izvanugovorna odgovornost).

Osiguravatelj

je pravna osoba koja se bavi osiguranjem. Mogući su slijedeći organizacijski oblici osiguravatelja: društvo uzajamnog osiguranja, dioničko društvo, vlastito društvo za osiguranje i javno društvo za osiguranje.

Šteta

je nepovoljna promjena na imovini ili osobi prouzročena nečijom radnjom ili nekim događajem.

Razlikujemo:

 • imovinske i
 • neimovinske štete.

Imovinske štete predstavljaju povredu imovinskih interesa oštećenika, dok neimovinske štete predstavljaju povredu nekog njegova osobnog dobra (zdravlja, fizičkog izgleda itd.).

Nadalje, imovinske štete dijelimo na

 • stvarne štete (umanjenje vrijednosti postojeće imovine / štete na osobama) i
 • izmaklu dobit (tj. izostalo uvećanje imovine koje bi inače, po redovnom toku stvari, sigurno nastupilo).

Štetni događaj

u smislu osiguranja od odgovornosti predstavlja nastup osiguranog slučaja čije su posljedice:

 • gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta ili
 • ozljeda, smrt ili bolest osigurane osobe.

Ugovor o osiguranju

čine ponuda, polica i pripadajući uvjeti osiguranja.

Ugovorna odgovornost

temelji se na zaključenom ugovoru, za razliku od odgovornosti temeljene na zakonskim propisima.

Osiguranje imovine - industrija

List pokrića

isprava koja privremeno zamjenjuje policu osiguranja.

Nadosiguranje

nadosiguranje se javlja ako je u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju osigurana svota veća od stvarne vrijednosti osigurane stvari.

Osigurani slučaj

budući događaj, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika koji može uzrokovati štetu i za koji je sklopljen ugovor o osiguranju.

Osiguranje «na prvi rizik»

je vrsta svotnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja određuje limit osiguranja "na prvi rizik". U slučaju ostvarenja osiguranog slučaja, osiguravatelj isplaćuje odštetu osiguraniku do visine ugovorenog limita "na prvi rizik", a osiguranik snosi iznos preko tog limita(u slučaju ako je šteta iznad limita "na prvi rizik").

Osigurnina (osiguranje imovine)

iznos novca koji je osiguratelj temeljem ugovora o osiguranju dužan isplatiti osiguraniku po nastanku osiguranog slučaja.

Podosiguranje

podosiguranje se javlja ako je u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju osigurana svota manja od stvarne vrijednosti osigurane stvari.

Polica osiguranja

isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

Samopridržaj

sudjelovanje osiguranika u šteti – ako nastupi osigurani slučaj visina osigurnine će se utvrditi tako da osiguranik snosi dio štete u visini ugovorenog samopridržaja.

Vinkulacija

je izjava kojom se potvrđuje ustupanje prava na naknadu iz ugovora o osiguranju trećoj osobi. Vinkulacija može biti upisana u policu osiguranja ili može biti sastavljena kao isprava koja se prilaže dodatno uz policu osiguranja.

Pomorska i transportna osiguranja

Brod

osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika. Brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački

Brod u gradnji

jest gradnja broda od trenutka polaganja kobilice ili sličnog postupka gradnje do trenutka upisa u upisnik brodova

Brodica

jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metara, ili ukupne snage porivnih strojeva veća od 5 kW

Pojam brodica ne obuhvaća:

 • plovila koja pripadaju drugom pomorskom objektu u svrhu prikupljanja, spašavanja ili obavljanja radova;
 • plovila namjenjena isključivo za natjecanja;
 • kanue, kajake, gondole i pedaline;
 • daske za jedrenje i daske za jahanje na valovima

CMR konvencija

«Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe u cestovnom prijevozu» koja definira širinu i visinu odgovornosti prijevoznika u međunarodnom prijevozu

Franšiza

udio osiguranika u šteti (ugovoreni samopridržaj) koji se ugovara u apsolutnom iznosu ili postotku od osigurane svote. Franšiza može biti integralna i odbitna. Obično se ne obračunava u slučajevima potpunog gubitka osiguranog predmeta

Integralna franšiza

iznos kojim osiguranik sudjeluje u šteti samo ako iznos štete prijeđe iznos franšize. Ako je iznos štete veći od franšize, osiguraniku se nadoknađuje šteta u punom iznosu

Izvedeni potpuni gubitak (prema Pomorskom zakoniku)

kada je potpuni gubitak neizbježan, ako troškovi potrebni za popravak oštećenog osiguranog predmeta i troškovi spašavanja prelaze njegovu stvarnu vrijednost, ako osiguranik zbog osiguranog rizik ne može u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci slobodno koristiti cijeli osigurani predmet i njime raspolagati

Jahta

jest plovni objekt za sport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina veća od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posade ovlašten prevoziti ne više od 12 putnika.

Javni prijevoz

je prijevoz osoba i stvari koji je uz jednake uvjete svakom dostupan i obavlja se temeljem ugovora o prijevozu

Nadosiguranje

Osiguranje kod kojeg je osigurana svota veća od stvarne vrijednosti predmeta osiguranja. U slučaju nadosiguranja, osnovno je pravilo da se iz osiguranja naknađuje šteta u visini stvarne vrijednosti osiguranog predmeta

Odbitna franšiza

iznos kojim osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ako je iznos štete manji od odbitne franšize, osiguranik neće dobiti naknadu iz osiguranja. Ako je iznos štete veći od odbitne franšize, osiguranik će dobiti razliku između cjelokupnog iznosa nastale štete i iznosa odbitne franšize.

Osigurana svota

iznos na koji je stvar ili imovinski interes osiguran

Osiguranik

osoba čiji je imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja

Podosiguranje

Osiguranje kod kojeg je vrijednost osiguranog predmeta veća od osigurane svote. Iznos naknade smanjuje se razmjerno u odnosu osigurane svote i vrijednosti osiguranog predmeta.

Polica osiguranja

isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju

Premija osiguranja

iznos koji se plaća za osigurani rizik po ugovoru o osiguranju

Putnik

jest svaka osoba na pomorskom objektu, osim djece ispod jedne godine života te osoba zaposlenih na brodu u bilo kojem svojstvu

Rizik

budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika događaj koji ima za posljedicu nastajanje štete

SDR – Special Drawing Rights

«Posebno pravo vučenja» - obračunska jedinica koju određuje Međunarodni monetarni fond, njome se najčešće definira visina odgovornosti, npr kod prijevoznika (cestovnog, zračnog, brodara i sl.)

Stvarni potpuni gubitak (prema Pomorskom zakoniku)

potonuće bez mogućnosti vađenja, uništenje, nestanak i trajno oduzimanje cijeloga osiguranog predmeta te takvo njegovo oštećenje koje se ne može popraviti i zbog kojega osigurani predmet prestaje biti stvar određene vrste.

Suosiguranje

Kada je isti predmet osiguran kod dva ili više osiguravatelja koji su se sporazumjeli o zajedničkom snošenju rizika.

Ugovaratelj osiguranja

osoba koja s osigurateljem sklapa ugovor o osiguranju

Ugovor o osiguranju

sačinjavaju: ponuda, polica, uvjeti osiguranja i ugovorene klauzule