Osiguranje brodova u izgradnji

Pod pojmom brod u gradnji podrazumijeva se gradnja broda od trenutka polaganja kobilice ili sličnog postupka do trenutka predaje kupcu odnosno naručiocu.

Opseg pokrića:

  • Pokriveni su svi rizici gubitka ili oštećenja broda u gradnji tijekom trajanja osiguranja.