Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura

Poštovani klijenti,

Od 1.1.2023. euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Kako bi ovaj prijelaz bio što lakši u nastavku dajemo dodatne informacije vezano za navedene promjene u odnosu na ugovore o osiguranju.

 

Što je dvojno iskazivanje?

Kako biste lakše mogli usporediti iznose za ugovore o osiguranju ugovorene u kunama, oni će se prije i nakon uvođenja eura iskazivati u obje valute. Dvojno iskazani iznosi, koji nisu u službenoj valuti, su informativnog karaktera.

Od 5.9.2022. do 31.12.2023. ćete vidjeti dva iznosa (dvojno iskazivanje) — jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima.

Sukladno članku 47. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj dvojno će se iskazivati bitne informacije. Bitnim informacijama kod osiguranja smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ugovoru o osiguranju koji je sklopljen ili se nudi u kuni:

 1. u predugovornom informiranju o proizvodima osiguranja:
  1. iznos ukupne premije osiguranja u ponudi osiguranja, uvjetima osiguranja, informacijama ugovaratelju osiguranja koje se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju i informativnom izračunu ako isti predstavlja predugovorni dokument u smislu propisa koji uređuju osiguranje
  2. iznos osigurane svote odnosno osiguranog iznosa i sudjelovanja osiguranika u šteti (franšiza), u uvjetima osiguranja i informacijama ugovaratelju osiguranja koji se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju, ako se isti iskazuje u novčanim iznosima
  3. iznos provizije, naknade, naplate ili drugih troškova povezanih uz distribuciju proizvoda osiguranja

 1. u ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju:
  1. iznos ukupne premije osiguranja na polici osiguranja, računu za plaćanje premije osiguranja i informacijama koje se prema posebnim propisima dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
  2. iznos rate premije osiguranja na računu za plaćanje premije osiguranja

 1. u informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete u kuni:
  1. ukupni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u obrazloženoj ponudi
  2. ukupni nesporni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u utemeljenom odgovoru
  3. ukupni iznos osigurnine u odluci ili obavijesti o isplati osigurnine.

 

Preračunavanje kuna u euro

 

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr .

Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450. Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

Primjer preračunavanja

Primjer

Iznos premije u kunama

Fiksni tečaj konverzije

Iznos u euru prije zaokruživanja

Iznos u euru nakon zaokruživanja

1.

1000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

132,7228084 EUR

132,72 EUR

2.

3000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

398,1684252 EUR

398,17 EUR

Nije dozvoljeno koristiti bilo koji drugi tečaj osim službenog fiksnog tečaja konverzije.

 

Ugovori o osiguranju ostaju isti

 

Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama preračunat će se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja (14 dana od uvođenja eura) prilikom plaćanja gotovim novcem moguće će biti istodobno korištenje kune i eura kao zakonskog sredstva plaćanja. 

Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura.

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Individualna obavijest vezana uz ugovor o osiguranju bit će poslana klijentima na koje se odnosi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i to najkasnije 30 dana od uvođenja eura.

Generali osiguranje d.d. je pristupio Etičkom kodeksu kojim dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje cijena i drugih vrijednosti iz ugovora o osiguranju u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, Generali osiguranje d.d. objavljuje općenitu obavijest na svojim internetskim stranicama.

Mi smo uz Vas,

Generali osiguranje

FAQ:

ŠTO JE RAZDOBLJE DVOJNOG ISKAZIVANJA?

Razdoblje dvojnog iskazivanja je razdoblje u kojem se cijene i drugi novčani iznosi: cijene robe ili usluga, vrijednosti i iznosa istovremeno prikazuju kuni i u euru.
Razdoblje dvojnog iskazivanja će započinje najkasnije 5. rujna 2022. i završit će 31. prosinca 2023.

ŠTO TREBA U DOKUMENTACIJI VEZANO NA OSIGURANJE DVOJNO ISKAZATI?

Dvojno iskazivanje vezano za ugovore o osiguranju odnosi se samo na osiguranja koja su ugovorena u kunama i treba biti dvojno iskazano sljedeće: iznos ukupne premije, iznos za naplatu na računima, osigurana svota/osigurani iznos, sudjelovanje osiguranika u šteti (franšiza), iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu, nesporni iznos naknade štete i iznos osigurnine.

MOŽE LI SE U RAZDOBLJU DVOJNOG PRIKAZIVANJA, A PRIJE KONVERZIJE PLAĆATI EURIMA U DOMAĆEM PLATNOM PROMETU?

Ne. Do 31.12.2022. službena valuta u Republici Hrvatskoj je kuna.
Ukoliko je osiguranje ugovoreno u eurima, u periodu od 05.09.2022. do 31.12.2022. premija se plaća u kunama, a obračunava se po tečaju Hrvatske narodne banke, kako je definirano ugovorom o osiguranju.

KOJI TEČAJ ĆE SE KORISTITI ZA KONVERZIJE IZ KUNE U EURO?

Tečaj po kojem će se preračunavati vrijednosti kuna u eure, ili fiksni tečaj konverzije iznosi za 1 euro = 7,53450 kuna.

Prilikom preračunavanja koristit će se svih pet decimala i tek potom će biti moguće zaokruživanje dobivenog iznosa na dvije decimale prema matematičkim pravilima, kao u primjeru:

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

Primjer preračunavanja

Primjer

Iznos premije u kunama

Fiksni tečaj konverzije

Iznos u euru prije zaokruživanja

Iznos u euru nakon zaokruživanja

1.

1000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

132,7228084 EUR

132,72 EUR

2.

3000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

398,1684252 EUR

398,17 EUR

 

ŠTO JE RAZDOBLJE DVOJNOG OPTJECAJA?

Prva dva tjedna u 2023. godini (od 1.1.2023. u 00:00 do 14.01.2023. u 24:00) gotovinska će se plaćanja u Republici Hrvatskoj moći obavljati u dvije valute – kuni i euru. Građani će u tom razdoblju moći plaćati gotovim novcem kune i gotovim novcem eura, no ostatak će se vraćati u gotovom novcu eura. Iznimno, kada to nije moguće iz objektivnih razloga, ostatak se može vratiti u gotovini kune i/ili gotovini eura.


ŠTO ĆE SE DOGODITI S UGOVORIMA O OSIGURANJU U KUNAMA NAKON KONVERZIJE?

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisuje načelo neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata. Time uvođenje eura ne utječe na ugovorne odredbe i uvjete pravnih instrumenata, niti može predstavljati valjani razlog odstupanja ili izuzeća od postupanja po bilo kojem pravnom poslu postojećem na datum uvođenja eura, niti daje pravo bilo kojoj ugovornoj strani jednostrano izmijeniti ili raskinuti takav pravni posao, osim ako je između ugovornih strana drugačije dogovoreno ili ako je posebnim propisom drugačije uređeno.


KAKO ĆE ZAMJENA VALUTA UTJECATI NA IZNOSE KOJI SU UGOVORENI UGOVOROM O OSIGURANJU? Npr. IZNOS MJESEČNE PREMIJE, VISINA SVOTE OSIGURANJA, IZNOS NAKNADE ŠTETE I SL.

Zamjenom valuta svi iznosi u ugovorima o osiguranju će ostati nepromijenjeni, jedino će se u kunskim ugovorima preračunati u eurske iznose primjenom fiksnog tečaja konverzije, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj . 


KAKO ĆE GENERALI OSIGURANJE OBAVIJESTITI SVOJE KLIJENTE O KONVERZIJI?

Svoje klijente Generali osiguranje d.d. će obavijestiti najmanje u dva navrata, a kontakt centar i djelatnici Generali osiguranja su uvijek dostupni za sva pitanja u međuvremenu.

Prvi put, Generali osiguranje d.d. će objaviti općenitu obavijest, i to u rujnu 2022.  koja će sadržavati  informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja za pojedinu kategoriju klijenata, te će biti dostupna putem internetske stranice društva i objavljena u javnim glasilima.

Drugi put, Generali osiguranje d.d. će poslati svojim klijentima posebnu obavijest o stanju po individualnim ugovorima, i to krajem siječnja 2023., nakon provedene konverzije kunskih ugovora o osiguranju.