Osnovne informacije

Fondpolica je vrsta životnog osiguranja sa štednim dijelom i dijelom za pokriće rizika smrti. Fondpolica Vam omogućava sigurnost i zaštitu tijekom cijelog života te pruža široku paletu ulagačkih mogućnosti, ovisno o Vašim potrebama i željama.Zbog svoje fleksibilnosti Fondpolica omogućava Vam i promjene, stoga Fondpolicu možete prilagoditi novim životnim situacijama.

Ugovaranjem Fondpolice osiguravate:

 • visoku financijsku i socijalnu sigurnost s cjelokupnom osigurateljnom zaštitom:
  - zajamčenu visinu isplate za slučaj smrti osiguranika,
  - visoku zaštitu za slučaj smrti s dopunskim osiguranjem za slučaj smrti,
  - široku paletu dopunskih osiguranja (nezgoda, nezgoda za djecu, kritične bolesti) koja pružaju zaštitu za druge nepredviđene događaje;
 • sigurnost koju lako iskoristite za dodatnu mirovinu, stipendiju za dijete, kupnju nekretnine ili ostvarenje nekih drugih želja;
 • izbor ulagačke politike koja odgovara ulagačkim sklonostima, željama i potrebama;
 • mogućnosti ulaganja u najperspektivnije investicijske fondove

Fondpolicu možete prilagoditi svojem financijskom i osigurateljnom cilju:

 • prilagođavanje ulagačke politike za vrijeme trajanja osiguranja;
 • naknadno ugovaranje dopunskih osiguranja po prilagođenim uvjetima;
 • prilagođavanje visine osigurane svote za slučaj smrti;
 • povećavanje ili smanjivanje premije;
 • mogućnost povlačenja dijela sredstava;
 • fleksibilnost po isteku plaćanja premije, odnosno biranje načina isplate (po isteku trajanja plaćanja premije, te ranije ili kasnije);
 • produljenje razdoblja trajanja plaćanja premije.

Ulagačke mogućnosti Fondpolice

Ovisno o životnoj dobi, preostalom radnom vijeku, obiteljskom stanju te različitim životnim željama i potrebama. Ugovaratelj sada može, sukladno svojim željama i potrebama, prilikom sklapanja nove Fondpolice odabrati sljedeće pakete: Fondpolica OSNOVNA, Fondpolica OBITELJ i Fondpolica PODUZETNIK.

Fondpolica OBITELJ namijenjena je onima čija je prvenstvena želja zaštita obitelji, Fondpolica MIROVINA fokusirana je na dugoročnu štednju za treću životnu dob, dok Fondpolica PODUZETNIK omogućava pametno ulaganje poduzetnicima.

Investicijski fondovi i karakteristike:

Investicijski fondovi koje možete izabrati kod životnog osiguranja FONDPOLICA su:
 

Naziv fonda

Vrsta fonda

Dokumentacija

Generali Prvi izbor

 fond dioničkih fondova

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Generali Nova Europa

dionički fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Posebna obavijest o ulaganjima fonda Generali Nova Europa

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Generali investments d.o.o. je upravitelj fonda Generali Nova Europa koji, među ostalim državama, ulaže i u Rusku federaciju. Obzirom na nepredviđeni razvoj događaja – izbijanje ratnih sukoba u Ukrajini i posljedično uvedenih sankcija Ruskoj federaciji, Društvo je na svojim internetskim stranicama objavilo dodatne informacije vezano uz utjecaj sankcija na poslovanje fonda u rubrici Javne objave (https://www.generali-investments.hr/aktualno/javne-objave/).

Generali Victoria

dionički fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Generali Energija

ostali fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Generali Balanced

mješoviti fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Generali Plus

kratkoročni obveznički fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Generali BRIC

dionički fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Generali Europa

dionički fond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB eplus

kratkoročni obveznički podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB plus

kratkoročni obveznički podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB global 70

mješoviti podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB aktiv

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Trend

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Euroaktiv

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Asia

dionički podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB conservative 20

mješoviti podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Future 2040

posebni podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

ZB Future 2055

posebni podfond

Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   

Posebna obavijest o promjenama Prospekta ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda važeće od 14. studenog 2022.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. je na svojim internetskim stranicama, u rubrici Vijesti i komentari, objavilo informacije vezano uz promjene Prospekta ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda (link) koje su važeće od 14. studenog 2022.
Promjene prospekta ZB Invest Funds u bitnom se razlikuju po dvije osnovne promjene:

 • Ažuriranje u cilju usklađenja s primjenjivim odredbama Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i vijeća od 27.11.2019., o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR)
 • Promjene investicijske politike kod pojedinih pod-Fondova i to prvenstveno u dijelu geografskih alokacija dopuštene imovine i ograničenja ulaganja te korištenje referentnih vrijednosti i naknada.

 Na linku se nalazi pdf dokument s detaljnim opisom izmjena u Prospektu.

 

Kod ulaganja na kojima se temelji investicijsko osiguranje života, ne razmatraju se glavni učinci na održivost. Politika štetnog učinka na razini temeljne imovine proizvoda, odnosno investicijskog fonda, uvjetovana je odlukom upravitelja investicijskih fondova u ponudi.

Ulaganje investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Politike rizika održivosti i pojedinosti o uključivanju glavnih štetnih učinaka na održivost, Prospekti i pravila investicijskih fondova, Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na hrvatskom jeziku na internetskim stranicama društava za upravljanje:

www.generali-investments.hr

www.zbi.hr

 

Karakteristike životnog osiguranja uz FONDPOLICU

 

Oblici osiguranja
 • individualno
 • uzajamno - osiguranje za dvije osobe (uz uzajamno osiguranje supružnika nudimo i uzajamno osiguranje osoba istog spola)
Pristupna dobpojedinog osiguranika je od 14. do 70. godine, a u slučaju uzajamnog osiguranja od 14. do 55. godine po pojedinom osiguraniku (u vrijeme isteka osiguranja pojedini osiguranik ne smije biti stariji od 80 godina, a u slučaju uzajamnog osiguranja od 65 godina). Pristupne godine te godine u vrijeme isteka definirane su sukladno odabranom ulagačkom paketu
Trajanje osiguranjadoživotno trajanje osiguranja, osiguranje se sklapa bez isteka osiguranja
Razdoblje plaćanja premije10-30 godina - ovisno o odabranom paketu
Najniža mjesečna premija25 EUR
Očuvanje realne vrijednosti mogućnost ugovaranja indeksacije kod cjenika s godišnjim ili ispodgodišnjim plaćanjem premije 
Investicijske mogućnosti najviše četiri investicijska fonda (premija mora biti podijeljena između izabranih investicijskih fondova tako da u pojedini fond bude raspoređeno najmanje 15 EUR ugovorene premije)
Najniža osigurana svota u slučaju smrti od 1.000 EUR do 3.000 EUR - ovisno o odabranom ulagačkom paketu
Mogućnosti sklapanja dopunskih osiguranja
 • dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
 • dopunsko osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • dopunsko osiguranje od 11 kritičnih bolesti
Isplata u slučaju doživljenjavrijednost imovine po polici
Isplata u slučaju prirodne smrti ugovorena osigurana svota za slučaj smrti, odnosno vrijednost imovine po polici ako je ona viša od osigurane svote. Za isplatu osigurane svote za slučaj smrti jamči Generali osiguranje d.d.
Isplata u slučaju smrti od nezgodeosigurana svota ili vrijednost imovine ako je viša od osigurane svote + osigurana svota za osiguranje od nezgode / za slučaj smrti (RIZIKO) (u slučaju da osiguranik ima sklopljeno dopunsko osiguranje)
Isplata u slučaju nastanka kritične bolestidodatna osigurana svota u slučaju prvog pojavljivanja jedne od 11 kritičnih bolesti te dodatno pokriće za djecu osiguranika od navršene 3. do navršene 20. godine života (u slučaju da osiguranik ima sklopljeno dodatno osiguranje od kritičnih bolesti)
Načini plaćanja premije
 • uplatnica
 • izravno terećenje
 • kartica (Amex, Diners, Maestro i Visa)
 • administrativna zabrana
 • trajni nalog
 • virman (ukoliko je ugovaratelj pravna osoba ili obrt)